Ấn phẩm

Các phenolic phân lập từ phần trên mặt đất cây phong quỳ Sa Pa (Tạp chí Dược liệu tập 22, số 4/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 4/2017 (Trang 195 - 199)

 

CÁC PHENOLIC PHÂN LẬP TỪ PHẦN TRÊN MẶT ĐẤT

CÂY PHONG QUỲ SA PA

Hà Thị Thanh Hương1, Nguyễn Thị Phương2, Phạm Giang Nam1, Hoàng Văn Hùng1,

Trịnh Diệp Thanh3, Nguyễn Minh Khởi2, Phương Thiện Thương2,*

1Khoa Y Dược-Đại học Quốc gia Hà Nội; 2Viện Dược liệu; 3Đại học Dược Hà Nội

*Email: phuongthienthuong@yahoo.com

(Nhận bài ngày 07 tháng 3 năm 2017)

Tóm tắt

Từ cắn chiết ethanol 96% của phần trên mặt đất cây phong quỳ Sa Pa (Anemone chapaensis Gagnep.), bốn hợp chất (1-4) đã được phân lập bằng các phương pháp sắc ký. Các hợp chất này được xác định là ethyl caffeat (1), trans-tilirosid (2), arctigenin (3) và arctiin (4), dựa trên các dữ liệu phổ thực nghiệm và so sánh với dữ liệu phổ đã được công bố trước đây. Đây là công bố đầu tiên về thành phần hóa học loài Anemone chapaensis Gagnep., đồng thời cả 4 hợp chất 1-4 trên đều được phân lập từ chi Anemone lần đầu tiên.

Từ khóa: Phong quỳ Sa Pa, Anemone chapaensis, Ethyl caffeat, Arctigenin, Trans-tilirosid, Arctiin.

Summary

Phenolic Compounds from the Aerial Part of Anemone chapaensis Gagnep.

From the ethanol 96% extract of the aerial part of Anemone chapaensis Gagnep. collected in Sa Pa (Lao Cai, Vietnam), four compounds (1-4) were isolated by chromatographic methods. These isolates were identified as ethyl caffeate (1), trans-tiliroside (2), arctigenin (3) and arctiin (4), by spectroscopic analyses and comparison with those in literature data. This is the first report on the chemical constituents of Anemone chapaensis Gagnep., and this is also the first report on the presence of compounds 1-4 in an Anemone species.

Keywords: Anemone chapaensis Gagnep., Ethyl caffeate, Arctigenin, Trans-tiliroside, Arctiin.

(Nguồn tin: Tạp chí Dược liệu, Viện Dược liệu)