Ấn phẩm

Các terpenoid, steroid, và -tocopherol từ cành và lá cây quếch (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 6/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 6/2018 (Trang 335 - 339)

 

CÁC TERPENOID, STEROID, VÀ δ-TOCOPHEROL

TỪ CÀNH VÀ LÁ CÂY QUẾCH

Nguyễn Thị Hoài*, Lê Vĩnh Chương, Hà Thị Thuận, Vũ Thị Thu, Hồ Việt Đức

Khoa Dược, Đại học Y Dược Huế

*Email: hoai77@gmail.com

(Nhận bài ngày 02 tháng 10 năm 2018)

Tóm tắt

Năm hợp chất gồm (24E)-3-oxo-dammara-20,24-dien-26-ol (1), 24-methylencycloartanol (2), stigmast-4-en-3-on (3), δ-tocopherol (4) và (E)-phytol (5) được phân lập từ cành và lá cây quếch (Chisocheton paniculatus Hiern). Cấu trúc hóa học của chúng được xác định bằng các phương pháp phổ 1D, 2D-NMR. Đây là lần đầu tiên các hợp chất (2-5) được phân lập từ chi Chisocheton.

Từ khóa: Meliaceae, Chisocheton paniculatus, Terpenoid, Steroid, Tocopherol.

Summary

Terpenoids, Steroid and δ-Tocopherol from the Stems and Leaves of Chisocheton paniculatus Hiern (Meliaceae)

Phytochemical investigation on the stems and leaves of Chisocheton paniculatus led to the isolation of five compounds, including (24E)-3-oxo-dammara-20,24-dien-26-ol (1), 24-methylenecycloartanol (2), stigmast-4-en-3-one (3), δ-tocopherol (4), and (E)-phytol (5). Their chemical structures were determined using one- and two-dimensional NMR spectroscopic methods. Except for compound 1, the others 2-5 were isolated from the genus Chisocheton for the first time.

Keywords: Meliaceae, Chisocheton paniculatus, Terpenoid, Steroid, Tocopherol.

(Nguồn tin: )