Ấn phẩm

Các triterpenoid từ phân đoạn ethyl acetat nấm Ganoderma cochlear (Nees) Merr., họ Ganodermataceae (Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 6/2021)

Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 6/2021 (Trang 277 - 281)

CÁC TRITERPENOID TỪ PHÂN ĐOẠN ETHYL ACETAT

NẤM GANODERMA COCHLEAR (NEES) MERR., HỌ GANODERMATACEAE

Nguyễn Thị Duyên1,*, Trần Thị Tuyết2, Hoàng Đức Mạnh1, Lê Thành Nghị1,

Nguyễn Phương Đại Nguyên3, Nguyễn Văn Tài1

1Viện Dược liệu; 2Đại học Đại Nam; 3Đại học Tây Nguyên

*Email: nguyenduyen6784@gmail.com

 (Nhận bài ngày 21 tháng 7 năm 2021)

Tóm tắt

5 Hợp chất triterpenoid gồm acid lucidenic E2 (1), fornicatin F (2), fornicatin D (3), acid 3β,7β,15α,24-tetrahydroxy-11,23-dioxo-lanost-8-en-26-oic (4) và resinacein S (5) được phân lập từ phân đoạn ethyl acetat của nấm Ganoderma cochlear, thu hái tại Tây Nguyên. Cấu trúc hoá học các chất được xác định dựa trên các dữ liệu phổ (NMR và MS) và so sánh với tài liệu tham khảo. Các hợp chất 1, 45 lần đầu tiên được phân lập từ loài G. cochlear.

Từ khóa: Ganoderma cochlear, Fornicatin F, Fornicatin D, Acid lucidenic E2.

Summary

 Triterpenoids from the Ethyl Acetate Fraction of Ganoderma cochlear (Nees) Merr.

Five triterpenoids, lucidenic E2 acid (1), fornincatin F (2), fornicatin D (3), 3β,7β,15α,24-tetrahydroxy-11,23-dioxo-lanost-8-en-26-oic acid (4), and resinacein S (5) were isolated from the ethyl acetate fraction of Ganoderma cochlear, collected in Tay Nguyen. Their structures were elucidated by spectral data (NMR and MS) and compared with the reported literatures. Compounds 1, 4 and 5 were isolated from G. cochlear for the first time.

Keywords: Ganoderma cochlear, Fornicatin F, Fornicatin D, Lucidenic E2 acid.

 

(Nguồn tin: )