Ấn phẩm

Đa dạng cây thuốc ở vùng Đông Nam Bộ (Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 1/2023)

Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 1/2023 (Trang 51 - 55)

 

ĐA DẠNG CÂY THUỐC Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Phạm Thanh Huyền1,*, Nguyễn Văn Hiếu1,*, Phan Văn Trưởng1, Nguyễn Quỳnh Nga1, Đặng Minh Tú1, Lại Việt Hưng1, Nhâm Minh Phúc1, Phạm Thị Ngọc1, Lê Đức Thanh2, Nguyễn Thu Hằng2, Nguyễn Hoàng Hảo3, Võ Quang Trung3, Nguyễn Văn Linh3, Nguyễn Minh Khởi1

1Viện Dược liệu; 2Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu;

3Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai

*Email: hieuiebr@gmail.com

(Nhận bài ngày 18 tháng 01 năm 2023)

 

Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu cây thuốc ở vùng Đông Nam Bộ đã xác định được 1840 loài, 915 chi, 214 họ thuộc 4 ngành/nhóm thực vật bậc cao có mạch, bao gồm Rong rêu (Chlorophyta), Thực vật sinh sản bằng bào tử (Pteridophyta), Thông (Pinophyta) và Ngọc lan (Magnoliophyta). Trong đó, 50 loài có giá trị bảo tồn theo thang đánh giá của Sách đỏ Việt Nam (2007), Danh lục đỏ cây thuốc Việt Nam (2006 và 2019), Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Hình thức sử dụng cây thuốc cũng được chia làm 3 nhóm gồm: chia theo bộ phận dùng, phương thức sử dụng và nhóm bệnh chữa trị. Dạng sống của cây thuốc được chia làm 6 nhóm, bao gồm: cây thân thảo có 682 loài (chiếm 37,07%), cây bụi có 366 loài (19,89%), dây leo có 258 loài (14,02%), cây gỗ có 462 loài (25,11%), bán ký sinh có 53 loài (2,88%) và phụ sinh có 19 loài (1,03%).

Từ khóa: Cây thuốc, Đa dạng, Vùng Đông Nam Bộ.

Summary

Diversity of Medicinal Plants from Southeast Region of Vietnam

A study on the medicinal plants from the Southeast region - Vietnam resulted in the identification of 1840 species of medicinal plants belonging to 915 genera, 214 families of 4 phyla/groups of vascular plants (Chlorophyta, Pteridophyta, Pinophyta, and Magnoliophyta). Of those, 50 species were listed in the Vietnam Red Data Book (Part II, Plants, 2007), the Red List of Medicinal Plants in Vietnam (2006 and 2019) and in Decree No. 84/2021/NĐ-CP of the government. The list of medicinal plants was categorized according to their (1) part of use, (2) mode of use and (3) therapeutic use. Life forms of medicinal plants were divided into seven groups including: (1) grasses with 682 species (37.07%), (2) shrubs with 366 species (19.89%), (3) lianas with 258 species (14.02%), (4) trees with 462 species (25.11%), (5) hemiparasites with 53 species (2.88%), and (6) epiphytics with 19 species (1.03%).

Keywords: Southeast region, Medicinal plants, Diversity.

(Nguồn tin: )