Ấn phẩm

Đặc điểm thực vật và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu rau đắng biển tại Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 3/2022)

Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 3/2022 (Trang 166 - 172)

 

ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

DƯỢC LIỆU RAU ĐẮNG BIỂN TẠI VIỆT NAM

Hoàng Đức Mạnh1, *, Đào Anh Hoàng1, Nguyễn Thị Phương1, Phan Văn Trưởng1,

Vũ Thị Diệp1, Phan Thị Trang1, Trần Minh Ngọc2

1Viện Dược liệu; 2Cục Quản lý Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế

*Email: manhhd@gmail.com

(Nhận bài ngày 17 tháng 6 năm 2022)

Tóm tắt

Cây rau đắng biển được sử dụng để điều trị nhiều bệnh khác nhau, nhưng đặc biệt được biết đến về tác dụng cải thiện trí nhớ. Dược điển Anh và Mỹ đều đã có chuyên luận về rau đắng biển, trong đó mô tả chi tiết về hình thái, vi học và các tiêu chí đề độ ẩm, độ tro, định tính, định lượng nhóm hoạt chất bacosid. Áp dụng phương pháp hình thái, vi học và các dữ liệu về hình thái, đặc điểm vi học bột dược liệu rau đắng biển (Bacopa monnieri L.) đã được mô tả. Dựa theo các tiêu chuẩn của Dược điển Mỹ về chuyên luận rau đắng biển, đã thực hiện xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho dược liệu rau đắng biển thu tại Việt Nam để làm cơ sở cho việc xác định tiêu chuẩn nguyên liệu sản xuất các sản phẩm cải thiện trí nhớ.

Từ khóa: Rau đắng biển, Bacopa monnieri, Bacosid, Cải thiện trí nhớ.

Summary

Botanical Characteristics and Standardization Development of Bacopa monnieri L. in Vietnam

Bacopa monnieri L. is used to treat a variety of diseases but is especially known for its memory-improving effects. Both British Pharmacopoeia and the American Pharmacopoeia have monographs on Bacopa monnieri L., which describe in detail the morphology, microscopic anatomy and criteria of moisture, ash, qualitative and quantitative analysis of group of active ingredients as “bacosides”. Applying morphological and microscopic anatomy methods and the morphological and microscopic anatomy data, the powder of Bacopa monnieri L. has been described. Based on the standards of the American Pharmacopoeia on the monograph of Bacopa monnieri L, a basic standard has been developed for Vietnam's Bacopa monnieri L to serve as a basis for determining the quality of raw materials to produce products such as memory improvement products.

Keywords: Bacopa monnieri, Bacosides, Memory-improving effects.

(Nguồn tin: )