Ấn phẩm

Đánh giá chất lượng dược liệu cỏ nhọ nồi thu tại Việt Nam bằng phương pháp HPLC-DAD (Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4/2021)

Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4/2021 (Trang 240 - 245)

 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU CỎ NHỌ NỒI THU TẠI VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-DAD

Hoàng Thị Tuyết1, Nguyễn Thị Phương2, Phan Văn Trưởng1, Nguyễn Minh Khởi1,

Nguyễn Thị Hà Ly1,*, Đỗ Thị Hà1,*

1Viện Dược liệu; 2Khoa Hóa học - Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

*Email: hado.nimms@gmail.com hoặc nguyenthihaly.chem@gmail.com

(Nhận bài ngày 06 tháng 7 năm 2021)

Tóm tắt

Chất lượng dược liệu cỏ nhọ nồi thu tại một số vùng khác nhau ở Việt Nam được đánh giá dựa trên phân tích so sánh thành phần hóa học và hàm lượng wedelolacton bằng phương pháp HPLC-DAD. Kết quả thu được cho thấy thành phần hóa học giữa các mẫu cỏ nhọ nồi thu tại các vùng sinh thái khác nhau có sự khác biệt. Wedelolacton là thành phần hóa học chính, có trong các mẫu dược liệu cỏ nhọ nồi thu tại Việt Nam, có hàm lượng dao động trong khoảng tương đối rộng từ 0,014% đến 0,647%. Trong đó, các mẫu cỏ nhọ nồi thu tại vùng Nam Bộ có hàm lượng wedelolacton cao nhất. Kết quả phân loại các mẫu cỏ nhọ nồi bằng PCA-DA trên tập dữ liệu định tính cho thấy có sự phân nhóm tốt đối với các mẫu thu tại đồng bằng sông Hồng, Đông Bắc Bộ và Nam Bộ.

Từ khóa: Cỏ nhọ nồi, Herba Ecliptae, Wedelolacton, HPLC-DAD, Đánh giá chất lượng.

Summary

Quality Evaluation of Herba Ecliptae Cultivated in Vietnam by HPLC-DAD Method

Quality of Herba Ecliptae samples cultivated in Vietnam were evaluated based on non-target peaks and wedelolactone content by HPLC-DAD method. The results indicated that there are differences in the chemical compositions between the samples collected in different regions. Wedelolactone was the main chemical compound of Herba Ecliptae cultivated in Vietnam. The content of this compound ranged from 0.014% to 0.647%. The Herba Ecliptae samples collected in the Southern region had the highest content of wedelolactone. The PCA-DA method on the non-target peaks showed a fairly good classification for the samples collected in the Red River Delta, the Northeast and the South.

Keywords: Herba Ecliptae, Wedelolactone, HPLC-DAD, Quality evaluation.

(Nguồn tin: )