Ấn phẩm

Đánh giá đặc điểm nông sinh học nguồn gen cây ý dĩ tại Thanh Trì - Hà Nội (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 6/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 6/2018 (Trang 366 - 373)

 

 

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC NGUỒN GEN CÂY Ý DĨ

TẠI THANH TRÌ - HÀ NỘI

Trịnh Văn Vượng1, Nhữ Thu Nga1, Nguyễn Thị Hương1, Trần Ngọc Thanh1,

Nguyễn Văn Cương2, Nguyễn Văn Khiêm1, *

1Viện Dược liệu; 2Học viện Nông nghiệp Việt Nam

*Email: ngvankhiem@yahoo.com

(Nhận bài ngày 19 tháng 10 năm 2018)

Tóm tắt

Tổng số 25 mẫu giống ý dĩ (Coix lacryma - jobi L.) thu thập từ các tỉnh phía Bắc Việt Nam đã được cung cấp bởi Trung tâm Tài nguyên thực vật - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Các thí nghiệm được tiến hành tại Thanh Trì - Hà Nội từ tháng 12/2017 đến tháng 7/2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tất cả các mẫu giống ý dĩ đều có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt. Thời gian sinh trưởng của các mẫu giống có sự khác nhau rõ rệt từ 165 - 205 ngày. Chiều cao cây từ 119,5 - 207,2cm, số lá trên thân chính từ 13,1 đến 18,9 lá/cây, số nhánh từ 8,8 - 16,6 nhánh/khóm. Năng suất nhân ý dĩ thực thu của các mẫu giống ý dĩ đạt từ 0,07 - 1,93 tấn/ha. Các mẫu giống như Co12 (1,93 tấn/ha), Co18 (1,87 tấn/ha) và Co16 (1,83 tấn/ha) là những mẫu giống có năng suất nhân cao nhất.

Từ khóa: Coix lacryma - jobi L., Ý dĩ, Nhân ý dĩ, Đặc điểm nông sinh học, Năng suất.

Summary

Evaluation of Bio-Agronomic Characteristics of Job’s Tears (Coix lacryma - jobi L.) Germplasm in Thanh Tri - Hanoi

25 seedling samples of Coix lacryma - jobi L. were collected from provinces in Northern Vietnam, provided by Plant Resources Center, Vietnam Academy of Agricultural Sciences. The experiments were conducted at Thanh Tri - Hanoi from December 2017 to July 2018. The results showed that 25 seedling samples of Coix lacryma - jobi L. grew and developed well. The growth time ranged from 165 to 205 days. The plant heights were from 119.5 to 207.2 cm. The number of leaves on the main stem was from 13.1 to 18.9.  The number shoots/cluster from 8.8 to 16.6. The actual kernel yield of Coix lacryma - jobi L. collected from 0.07 to 1.93 ton/ha. The seedling samples such as Co12 (1.93 ton/ha), Co18 (1.87 ton/ha) and Co16 (1.83 ton/ha) were the highest kernel yield seedling samples.

Keyword: Job’s tears, Coix lacryma - jobi L., Kernel yield, Bio-agronomic characteristics, Yield.

(Nguồn tin: )