Ấn phẩm

Đánh giá độc tính cấp và tác dụng giãn cơ trơn phế quản của cao đặc AZK trên thực nghiệm (Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017 (Trang 382 - 387)

 

ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG GIÃN CƠ TRƠN PHẾ QUẢN CỦA CAO ĐẶC AZK TRÊN THỰC NGHIỆM

Nguyễn Mạnh Tuyển*, Phùng Hòa Bình, Nguyễn Thùy Dương

Đại học Dược Hà Nội

*Email: nmanhtuyen@gmail.com

(Nhận bài ngày 14 tháng 6 năm 2017)

Tóm tắt

AZK là một bài thuốc được sử dụng để chống ho, trừ đờm, bình suyễn hiệu quả. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá độc tính cấp theo đường uống trên chuột nhắt trắng và tác dụng giãn cơ trơn phế quản của cao đặc được bào chế từ dịch chiết nước bài thuốc AZK trên chuột lang gây co thắt cơ trơn phế quản thực nghiệm bằng histamin. Kết quả cho thấy, cao đặc AZK ở liều tối đa có thể sử dụng qua đường uống là 56 g cao/kg (tương đương 224 g dược liệu/kg) không thấy biểu hiện độc tính cấp trên chuột nhắt trắng. Ở liều 900 mg và 1800 mg/kg (tương đương 3,5 và 7 g dược liệu/kg), cao đặc AZK có tác dụng giãn cơ trơn phế quản chuột lang trên thực nghiệm, thể hiện cao đặc AZK an toàn ở liều thử nghiệm và có tác dụng giãn cơ trơn phế quản thực nghiệm.

Từ khóa: Cao đặc AZK, Độc tính cấp, Giãn cơ trơn phế quản.

Summary

Acute Toxicity and Bronchodilating Effects of the AZK Extract on Experiment Models

AZK is a decoction, which used efectively for treatment of cough, sputum and asthma. The research was conducted with the objectives as to evaluate oral acute toxicity on Swiss mice and bronchodilating effect of AZK extract by the model of Konzett-Rossler on guinea pig. The experimental results showed that, the extract made from the aqueous extract of AZK decoction at the maximum dose of 56 g (equivalent to 224 g of raw materials, oral administration) per kg (b.w.) of mice not showed acute toxicity. The viscous extract of AZK at the doses of 900 mg and 1800 mg (equivalent to 3.5 g and 7.0 g of raw materials) per kg (b.w.) of guinea pig showed bronchodilating effect (p<0.01). It means that the AZK extract is safe and effective in the treatment of bronchospasm.

Keywords: AZK remedy, Acute toxicity, Bronchodilating effect, Bronchospasm.

(Nguồn tin: )