Ấn phẩm

Đánh giá tác dụng của các cao chiết từ lá xa kê trên mô hình chuột bị tăng huyết áp (Tạp chí Dược liệu, tập 29, số 1/2024)

Tạp chí Dược liệu, tập 29, số 1/2024 (Trang 47 - 52)

 

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ LÁ XA KÊ

TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT BỊ TĂNG HUYẾT ÁP

Hà Quang Thanh1, Chung Thị Mỹ Duyên2, Đinh Trường Sơn3, Trịnh Minh Thiên3,

Lê Trần Nguyên Vũ3, Nguyễn Mai Trúc Tiên3, Nguyễn Hoàng Minh3,*

1Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh;

2Khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh;

3Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh, Viện Dược liệu

*Email: hoangminhtkd90@gmail.com

(Nhận bài ngày 28 tháng 7 năm 2023)

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác dụng hạ huyết áp của các cao chiết từ lá xa kê (Artocarpus altilis) trên mô hình chuột bị tăng huyết áp kết hợp bởi cortison và NaCl. Chuột được tiêm hydrocortison liều 2,5 mg/kg và uống NaCl 1% thay nước uống trong 28 ngày. Việc cho uống tiếp tục trong 7 ngày kết hợp với điều trị bằng các cao chiết lá xa kê hoặc captopril. Kết quả cho thấy việc điều trị với cao khô chiết bằng ethanol (0,343 g/kg và 0,686 g/kg) làm giảm huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, huyết áp trung bình và khối lượng tim, thận của chuột bị tăng huyết áp, kết quả tương tự như captopril liều 18,75 mg/kg. Bên cạnh đó, việc điều trị với các cao khô chiết bằng nước (0,420 g/kg và 0,840 g/kg) cũng thể hiện tác dụng ở các chỉ tiêu trên nhưng không làm giảm giá trị huyết áp tâm trương trên chuột.

Từ khóa: Tăng huyết áp, Hydrocortison, Lá xa kê.

Summary

Effects of Leaf Extracts of Artocarpus altilis in Hypertensive Mouse Model

This study aimed to evaluate the antihypertensive effect of leaf extracts of Artocarpus altilis on cortisone-salt induced  hypertensive mice. Male mice received hydrocortisone (2.5 mg/kg) every 28 days and 1% NaCl in drinking water, continuous administration for 7 days and treatment with Artocarpus altilis leave extracts or captopril. The results showed that treatment with alcoholic extracts (0.343 g/kg; 0.686 g/kg) of Artocarpus altilis leaves significantly reduced blood pressure (systolic, diastolic, and mean blood pressure), heart weight, and kidney weight in hypertensive mice, such effects were similar to captopril (18.75 mg/kg). Besides, treatment with water extracts (0.420 g/kg; 0.840 g/kg) showed similar effects on the above parameters but did not decrease diastolic blood pressure.

Keywords: Hypertension, Hydrocortisone, Artocarpus altilis leave.

(Nguồn tin: Tạp chí Dược liệu)