Ấn phẩm

Đánh giá tác dụng của cao chiết lá chùm ngây lên phì đại lành tính tuyến tiền liệt gây bởi testosteron trên chuột cống trắng (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019 (Trang 240 - 245)

 

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CAO CHIẾT LÁ CHÙM NGÂY
LÊN PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT GÂY BỞI TESTOSTERON TRÊN CHUỘT CỐNG TRẮNG

Nguyễn Thị Phượng*, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Lê Thị Xoan, Phí Thị Xuyến,

Phan Thị Trang, Nguyễn Văn Tài

Viện Dược liệu

*Email: nguyenphuongvdl@yahoo.com

(Nhận bài ngày 02 tháng 5 năm 2019)

Tóm tắt

Lá cây chùm ngây (Moringa oleifera Lam.) rất bổ dưỡng do giàu acid amin, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa tự nhiên. Lá chùm ngây có nhiều tác dụng sinh học như: tác dụng kiểu estrogen, chống viêm và giảm đau, chống oxy hóa, bảo vệ gan… Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá tác dụng của cao chiết cồn lá cây chùm ngây (CN) trên chuột chống trắng bị gây phì đại tuyến tiền liệt. Gây phì đại tuyến tiền liệt cho chuột bằng cách tiêm dưới da testosteron propionat liều 7,5 mg/kg/ngày trong 4 tuần liên tục. Chia chuột làm 6 lô thí nghiệm: (lô 1) lô sinh lý, (lô 2) lô bệnh lý tiêm testosteron, (lô 3) lô tiêm testosteron và uống CN liều 50 mg/kg (liều thấp), (lô 4) lô tiêm testosteron và uống CN liều 100 mg/kg (liều trung bình), (lô 5) lô tiêm testosteron và uống CN liều 200 mg/kg (liều cao), (lô 6) lô tiêm testosteron và uống finasterid liều 10 mg/kg (chứng dương). Sau khi kết thúc thí nghiệm, giết chuột, tách lấy tuyến tiền liệt, cân tươi ngay và tính chỉ số tuyến tiền liệt. Kết quả cho thấy, ở liều cao, CN đã ức chế 42,2% sự tăng chỉ số tuyến tiền liệt với P < 0,05. Điều này cho thấy cao chiết chùm ngây có tiềm năng trong việc ức chế phì đại tuyến tiền liệt lành tính trên mô hình động vật.

Từ khóa: Chùm ngây, Phì đại tuyến tiền liệt.

Summary

Evaluation the Effect of Moringa oleifera Leaves Extract on Benign Prostatic Hyperplasia in Rat

Moringa oleifera (MO) leaves are very nutritious due to rich of amino acids, vitamins, minerals, and natural antioxidants. It possesses some biological effects such as: estrogen-type effect, anti-inflammatory and relieve pain, antioxidant and hepatoprotective effects. This study aimed to evaluate the effect of MO leaves alcohol extract (CN) on benign prostatic hyperplasia in rat. Benign prostatic hyperplasia model was induced in experimental groups by daily subcutaneous injections of testosterone propionate (7.5 mg/kg/d) consecutively for 4 weeks. Rats was randomly divided in to 6 groups:  (Group 1) normal control group, (Group 2) benign prostatic hyperplasia model control group, (Group 3) benign prostatic hyperplasia rat treated with CN at a dose of 50 mg/kg (low dose group), (Group 4) benign prostatic hyperplasia rat treated with CN at dose of 100 mg/kg (medium dose group), (Group 5) benign prostatic hyperplasia rat treated with CN at dose of 200 mg/kg (high dose group) and (Group 6) benign prostatic hyperplasia rat treated with finasteride at dose of 10 mg/kg (positive control group). Animals were sacrificed on the scheduled termination, prostates were taken out, weighed and prostatic index were determined. The result showed that at high dose, CN inhibited 42.2% the increasing of testosterone-induced prostatic index (P < 0.05). This result indicated that CN possesses effect on benign prostatic hyperplasia model in animals.

Keywords: Moringa oleifera, Benign prostatic hyperplasia.

(Nguồn tin: )