Ấn phẩm

Đánh giá tác dụng long đờm và kháng viêm cấp của các cao chiết kim vàng trên chuột nhắt trắng (Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 3/2022)

Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 3/2022 (Trang 173 - 177)

 

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG LONG ĐỜM VÀ

KHÁNG VIÊM CẤP CỦA CÁC CAO CHIẾT KIM VÀNG

TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG

Nguyễn Mai Trúc Tiên1, Đào Trần Mộng1, Hà Quang Thanh1, Nguyễn Hoàng Minh1,

Mai Thành Chung2, Chung Thị Mỹ Duyên 1,*

1Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu;

2Đại học quốc tế Hồng Bàng thành phố Hồ Chí Minh

*Email: duyenchung.86@gmail.com

(Nhận bài ngày 28 tháng 11 năm 2021)

Tóm tắt

Kim vàng (Barleria lupulina Lindl.) là một thảo dược được sử dụng trong hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý theo kinh nghiệm trong dân gian. Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát tác dụng long đờm và kháng viêm cấp của các cao chiết từ cây kim vàng trên mô hình gây ho bằng capsaicin và mô hình gây viêm cấp bằng carrageenan trên chuột nhắt trắng. Kết quả cho thấy các cao chiết nước (liều 0,38 g/kg và 0,76 g/kg thể trọng chuột) và cao chiết cồn 70% (liều 0,73 g/kg thể trọng chuột) từ cây kim vàng đều thể hiện tác dụng long đờm và tác dụng kháng viêm cấp qua việc làm giảm tiết lượng đờm nhầy trong khí quản và giảm mức độ phù chân ở chuột nhắt trắng. 

Từ khóa: Kim vàng, Tác dụng long đờm, Tác dụng kháng viêm cấp, Chuột nhắt trắng.

Summary

Experimental Studies on Expectorant and Anti-Inflammatory Effects of Barleria lupulina Lindl. Extracts in Mice

Barleria lupulina Lindl. is a medicinal grass used for treating many diseases according to traditional medicine. This study was performed to investigate the expectorant and anti-inflammatory activities of the viscous extracts (aqueous and 70% ethanol extracts) from Barleria lupulina Lindl aerial parts on capsaicin-induced cough mouse model and carrageenan-induced acute inflammatory mouse model. The results showed that the aqueous extract (at doses of 0.38 g/kg and 0.76 g/kg of mouse body weight) and 70% ethanol extract (at doses of 0.73 g/kg of mouse body weight) of Barleria lupulina Lindl. had the expectorant and anti-inflammatory effects by reducing the secretion of mucus in the trachea and the level of paw edema in mice, respectively.

Keywords: Barleria lupulina Lindl., Expectorant effect, Acute anti-inflammatory effect, Mice.

(Nguồn tin: )