Ấn phẩm

Điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc ở các vùng đồi núi thuộc tỉnh An Giang (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 1/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 1/2018 (Trang 59 - 64)

 

 

ĐIỀU TRA NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở CÁC VÙNG ĐỒI NÚI

THUỘC TỈNH AN GIANG

Trương Quang Lực1,*, Lê Đức Thanh1, Ngô Minh Huyền1, Trần Thị Ngọc Lan1,
Đặng Lê Anh Tuấn2, Hoàng Việt2, Nguyễn Thị Thu Trang2, Lưu Hồng Trường3

1Trung tâm Sâm và Dược liệu tp. Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu;

 2Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia tp. Hồ Chí Minh;

 3Viện Sinh thái học Miền Nam

*Email: truongquanglucsh@yahoo.com

(Nhận bài ngày 20 tháng 01 năm 2018)

Tóm tắt

An Giang là tỉnh miền Tây Nam bộ thuộc Đồng bằng sông Cửu Long có đặc trưng về địa hình, địa chất và khí hậu riêng biệt. Với nhiều đồi núi, sông, hồ đã tạo ra hệ thực vật tự nhiên phong phú và đa dạng. Trong đó, có nhiều loài thực vật quý hiếm có giá trị kinh tế cao. Trong thời gian từ 2015 - 2017, nhóm nghiên cứu dược liệu của Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh (Viện Dược liệu) đã tiến hành điều tra trên khắp các vùng đồi núi của tỉnh tập trung tại 3 huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên và thị xã Châu Đốc. Nhóm nghiên cứu còn tiếp cận được với các lang y nhằm thu thập vốn kinh nghiệm sử dụng cây thuốc theo cách truyền thống ở các địa phương. Kết quả đã ghi nhận được 1130 loài cây thuốc thuộc 611 chi, 165 họ, 93 bộ, 9 lớp của 6 ngành thực vật bậc cao có mạch, trong đó có 31 loài mọc tự nhiên có tiềm năng khai thác với khối lượng lớn; 38 loài thuộc diện bảo tồn, có tên trong Nghị định số 32/2006/NĐ-CP, trong Sách Đỏ Việt Nam, 2007 và trong Danh lục Đỏ cây thuốc Việt Nam.

Từ khóa:  Tài nguyên, Cây thuốc, An Giang.

Summary

Survey of Medicinal Plant Resources in Mountainous Areas of An Giang Province, Vietnam

An Giang is in the South-West of Vietnam. Belonging to Cuu Long River Delta, An Giang has unique characteristics of topography, geology and climate. There are many rare plants of high economic value. For the period of 2015 - 2017, the surveys of medicinal plant resources had been conducted in mountainous areas belonging to 03 districts (Thoai Son, Tri Ton, Tinh Bien) and Chau Doc town (An Giang province) by Research Center of Ginseng and Medicinal Materials of Ho Chi Minh city - National Institute of Medicinal Materials. 1130 species of medicinal plants have been recorded belonging to 611 genera, 165 families, 93 orders, 9 classes and 6 divisions. Among them, 31 species wildly distributed can be collected in large quantity, 38 species are listed in Governmental Decision 32/2016/NĐ - CP on Management of Endangered, Precious, and rare Species of Wild Plants and Animals, in Vietnam Red Book Data (2007) and Red List of Medicinal plant (2006) in Vietnam.

Keywords: Medicinal plants resources, An Giang.

(Nguồn tin: )