Ấn phẩm

Định lượng acid corosolic trong lá một số loài thuộc chi bằng lăng bằng phương pháp HPLC (Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017 (Trang 333 - 338)

 

ĐỊNH LƯỢNG ACID COROSOLIC TRONG LÁ MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI BẰNG LĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC

Phan Thị Trang, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Văn Tài*

Viện Dược liệu

*Email: nguyenvantai1111@gmail.com

(Nhận bài ngày 20 tháng 6 năm 2017)

Tóm tắt

Phương pháp định lượng acid corosolic trong lá một số loài thuộc chi bằng lăng (Lagerstroemia) bằng HPLC-UV được xây dựng và thẩm định. Điều kiện phân tích được thực hiện trên cột pha đảo VertisepTM C18 (4,6 x 250 mm, 5 µm), hệ dung môi acetonitril – acid phosphoric (0,04%) = 60 : 40, bước sóng phát hiện 210 nm, tốc độ dòng 1 ml/phút. Khoảng tuyến tính của phương pháp phân tích acid corosolic là 9,2-230 µg/ml (r2=0,9998). Phương pháp cho độ đúng và độ lặp lại cao. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) lần lượt là 2,49 µg/ml và 8,29 µg/ml. Phương pháp này được áp dụng để định lượng acid corosolic trong một số mẫu lá chi bằng lăng, kết quả cho thấy hàm lượng acid corosolic trong khoảng 0,023 - 0,627%.

Từ khóa: Bằng lăng, Acid corosolic, HPLC.

Summary

Quantitative Determination of Corosolic acid in the Leaves of some Lagerstroemia Species by HPLC Method

An HPLC-UV method for quantification of corosolic acid in leaves of some species belonging to Lagerstroemia genus has been established and validated. The conditions for analysis were carried out using a Vertisep C18 (4,6 x 250 mm, 5 µm) reversed phase column with solvent system of acetonitrile - aqueous phosphoric acid (0.04%) = 60 - 40, UV-detection at 210 nm and flow rate of 1 ml/min. The calibration curve showed good linear regression with the concentration range of 9.2-230 µg/ml (r2=0.9998). The HPLC method proved precise and accurate. The limits of detection (LOD) and quantification (LOQ) were 2.49 µg/ml and 8.29 µg/ml. The developed method was applied for analysis of corosolic acid in some Lagerstroemia samples, results showed the contents of corosolic acid were from 0.023 to 0.627%.

Keywords: Lagerstroemia, Corosolic acid, HPLC.

(Nguồn tin: )