Ấn phẩm

Định lượng đồng thời acid deacetylasperulosidic và rutin trong quả nhàu bằng phương pháp HPLC-DAD (Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 1/2023)

Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 1/2023 (Trang 28 - 34)

 

ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI ACID DEACETYLASPERULOSIDIC VÀ RUTIN TRONG QUẢ NHÀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-DAD

Nguyễn Nhật Minh, Đinh Trường Sơn, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Văn Trí, Lê Văn Minh*

Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu

*Email: lvminh05@gmail.com

(Nhận bài ngày 15 tháng 12 năm 2022)

Tóm tắt

Quả nhàu (Morinda citrifolia L.) thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) là dược liệu thông dụng được dùng nhiều trong y học cổ truyền ở Việt Nam. Hiện nay, Dược Điển Việt Nam V chưa có quy định về chỉ tiêu định lượng cho quả nhàu. Để kiểm soát chất lượng một cách hiệu quả hơn cần thiết có quy định về hàm lượng các hoạt chất chính trong quả nhàu. Trong nghiên cứu này, acid deacetylasperulosidic và rutin được sử dụng làm chất đánh dấu để đánh giá chất lượng quả nhàu bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC-DAD). Phương pháp Bảng 4d deacetylasperulosidic và rutin được thẩm định thỏa mãn độ đặc hiệu, tính tương thích hệ thống, độ lặp lại, độ đúng và độ nhạy cao. Quy trình định lượng được sử dụng để xác định hàm lượng acid deacetylasperulosidic và rutin trong 45 mẫu quả nhàu thu hái ở 15 tỉnh khác nhau. Hàm lượng acid deacetylasperulosidic và rutin của các mẫu quả nhàu lần lượt có giá trị trong khoảng 0,56 - 3,46% và 0,019 - 0,093%. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa trong việc nâng cấp tiêu chuẩn đối với chỉ tiêu định lượng của quả nhàu.

Từ khóa: Morinda citrifolia L., Acid deacetylasperulosidic, Rutin, Sắc ký lỏng hiệu năng cao, Định lượng, thẩm định quy trình.

Summary

Simultaneous Determination of Deacetylasperulosidic Acid and Rutin of Noni Fruit (Morinda citrifolia L.) by HPLC-DAD

Morinda citrifolia L. belongs to the Rubiaceae family. Noni fruit is a common medicinal herb widely used in traditional medicine in Vietnam. Currently, Vietnam Pharmacopoeia V does not have stipulated on quantity in Noni fruit monograph. To control quality more effectively, it is necessary to have regulations on the content of the main active components of Noni fruit. In this study, deacetylasperulosidic acid and rutin were used as markers for quality control of Noni fruit by high performance liquid chromatography method (HPLC-DAD). The simultaneous quantification of deacetylasperulosidic acid and rutin was developed with high specificity, system compatibility, repeatability, accuracy and sensitivity. The analytical procedure was used to determine the content of deacetylasperulosidic acid and rutin in 45 Noni fruit samples collected at 15 different provinces. The deacetylasperulosidic acid and rutin contents of the Noni fruit samples were found to have values ​​in the range of 0.56 - 3.46% and 0.019 - 0.093%, respectively. The results are meaningful in upgrading the standard for quantitative assay of Noni fruit monograph in the Vietnam Pharmacopoeia.

Keywords: Morinda citrifolia L. fruit, Deacetylasperulosidic acid, Rutin, High performance liquid chromatography (HPLC), Simultaneous quantification, Validation.

(Nguồn tin: )