Ấn phẩm

Định lượng đồng thời rutin và quercetin-7-O-glucosid trong trà hoa vàng bằng phương pháp UV-VIS kết hợp mạng nơ ron nhân tạo (ANN) (Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 5/2023)

Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 5/2023 (Trang 292 - 298)

 

ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI RUTIN VÀ QUERCETIN-7-O-GLUCOSID

TRONG TRÀ HOA VÀNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP UV-VIS

KẾT HỢP MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO (ANN)

Phạm Thị Hiền1, Tạ Thị Thảo2, Nguyễn Thị Hằng1, Đỗ Thị Hà1, Bùi Thị Bình3, Nguyễn Thị Hà Ly1,*

1Khoa Hóa phân tích - Tiêu chuẩn, Viện Dược liệu;

2Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

3Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Thái Bình

*Email: nguyenthihaly.chem@gmail.com

(Nhận bài ngày 01 tháng 3 năm 2023)

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi xây dựng một phương pháp phân tích định lượng đồng thời rutin và quercetin 7-O-glucosid trong trà hoa vàng dựa trên dữ liệu phổ UV-VIS trong khoảng từ 250-400 nm. Mẫu trà hoa vàng được chiết bằng hỗn hợp dung môi methanol/nước (50/50, v/v), sau đó phân tích dữ liệu phổ UV-VIS và kết hợp phương pháp mạng nơ ron nhân tạo (ANN). Sau khi tối ưu hóa và lựa chọn được mô hình ANN phù hợp, với 2 lớp ẩn và 20 neuron trong mỗi lớp ẩn, các giá trị R2 thu được đều lớn hơn 0,99. Phương pháp UV-VIS/ANN đề xuất được áp dụng để phân tích hàm lượng rutin và quercetin 7-O-glucosid trong 10 mẫu trà hoa vàng. Kết quả thu được tương đồng với kết quả phân tích hàm lượng rutin và quercetin 7-O-glucosid bằng phương pháp đối chiếu HPLC-DAD. Phương pháp UV-VIS/ANN với các ưu điểm nhanh, đơn giản, độ chính xác cao, phù hợp để áp dụng cho phân tích định lượng đồng thời rutin và quercetin 7-O-glucosid trong mẫu trà hoa vàng.

Từ khóa: Trà hoa vàng, UV-VIS/ANN, Flavonoid, HPLC.

Summary

Simultaneous Quantification of Rutin and Quercetin-7-O-Glucoside in Camellia sp.

by UV-VIS Spectrophotometry and Artificial Neuronal Networks (ANN)

A simple method for the simultaneous determination of rutin and quercetin 7-O-glucoside contents in Camellia sp. was reported. The method was based on the use of UV-VIS absorption in the range of 250-400 nm. Camellia sp. samples were extracted with methanol/water (50/50, v/v); then the solutions were analyzed by spectroscopy combined artificial neuronal networks (ANN) method. After calibration, the ANN model with two hidden layers and 20 neurons in the hidden layer had high accuracy with correlation coefficients (R2) > 0.99. The UV-VIS/ANN proposed model was applied to analyze rutin and quercetin 7-O-glucoside contents in 10 samples of Camellia sp. The results are similar in comparison to those obtained employing the reference method (HPLC-DAD). The proposed (UV-VIS/ANN) method is rapid, simple, and highly accurate and it facilitates simultaneous determination of rutin and quercetin 7-O-glucoside contents in Camellia sp.

Keywords: Camellia sp., UV-VIS/ANN, Flavonoid, HPLC.

(Nguồn tin: )