Ấn phẩm

Định lượng hàm lượng diosgenin trong thân rễ mài gừng (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 2/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 2/2018 (Trang 88 - 94)

 

 

ĐỊNH LƯỢNG HÀM LƯỢNG DIOSGENIN TRONG THÂN RỄ MÀI GỪNG

Nguyễn Hoàng Tuấn1,*, Nguyễn Thị Kiều Anh1, Ngô Thanh Mai2

1Đại học Dược Hà Nội, 2Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

*Email: tuandl50@yahoo.com

(Nhận bài ngày 26 tháng 2 năm 2018)

Tóm tắt

Phương pháp HPLC được xây dựng để định lượng diosgenin trong thân rễ Dioscorea zingiberensis C.H Wright được thực hiện: Cột - C18 (150 mm x 4,6 mm, 3 μm); Nhiệt độ cột - 25oC; Pha động - hỗn hợp acetonitril - dung dịch acid phosphoric 0,1% (95: 5); Tốc độ dòng - 1,5 ml/phút; bước sóng phát hiện là 204 nm. Phương pháp đã được thẩm định đầy đủ theo hướng dẫn của AOAC và chứng minh phù hợp để định lượng diosgenin về độ đặc hiệu, khoảng tuyến tính (0,1247 - 0,4366 mg/ml, r2 = 0,9999), độ đúng (97,11 - 99,64%) và độ lặp lại (RSD = 0,826%), LOD và LOQ. Phương pháp trên được sử dụng để định lượng một số mẫu mài gừng, kết quả cho thấy hàm lượng trung bình là 2,17%.

Từ khoá: Diosgenin, Thân rễ mài gừng, Định lượng, Sắc ký lỏng hiệu năng cao.

Summary

Quantitative Determination of Diosgenin

from the Rhizomes of Dioscorea zingiberensis C.H Wright

An HPLC method for assay of diosgenin in the rhizome of Dioscorea zingiberensis C.H Wright was developed: Colum - C18 Thermo (150 mm x 4.6 mm, 3 μm); Column temperature - 25oC; Mobile phase - a mixture of acetonitrile - 0.1% aqueous phosphoric acid (95:5); Flow rate - 1.5 ml/min; Detector - UV-VIS detector (204 nm). The method was fully validated according to AOAC and proved suitable for assay of diosgenin in term of specificity, linearity (0.1247 - 0.4366 mg/ml, r2 = 0.9999), accuracy (97.11 - 99.64%), precision, LOD and LOQ. The method was then applied for the analysis of diosgenin content in Dioscorea zingiberensis, the mean result was 2.17%.

Keywords: Diosgenin, Dioscorea zingiberensis, HPLC. 

(Nguồn tin: )