Ấn phẩm

Định lượng loganin trong cao đặc kỷ cúc địa hoàng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 2/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 2/2020 (Trang 92 - 96)

 

ĐỊNH LƯỢNG LOGANIN TRONG CAO ĐẶC KỶ CÚC ĐỊA HOÀNG
BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Bùi Hồng Cường1,*, Bùi Thị Duyên2

1Đại học Dược Hà Nội; 2Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

*Email: cuongbh@hup.edu.vn

(Nhận bài ngày 27 tháng 02 năm 2020)

Tóm tắt

Cao đặc phương thuốc Kỷ cúc địa hoàng được bào chế từ thục địa, hoài sơn, sơn thù, đơn bì, bạch linh, trạch tả, câu kỷ tử, cúc hoa bằng phương pháp sắc. Loganin là hoạt chất chính của sơn thù đã được định lượng trong dược liệu và một số chế phẩm nhưng chưa có phương pháp định lượng trong cao đặc. Bài báo trình bày kết quả xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng loganin trong cao đặc Kỷ cúc địa hoàng bằng HPLC: Cột phân tích C18 (250 mm x 4,6 mm, 5µm), bước sóng phát hiện: 236 nm, tốc độ dòng: 1 mL/phút, nhiệt độ cột: 40oC, pha động methanol : acetonitril : acid phosphoric 0,1% (chương trình gradient). Phương pháp phân tích có độ nhạy cao, có tính đặc hiệu, khoảng tuyến tính từ 0,0104 đến 0,1038 mg/mL (R = 0,9995), độ đúng cao (96,57 - 99,24%, RSD < 5,3%), độ lặp lại tốt (RSD < 5,3%). Hàm lượng loganin trong cao đặc Kỷ cúc địa hoàng là 0,053 ± 0,001%.

Từ khóa: Cao đặc Kỷ cúc địa hoàng, Loganin, HPLC.

Summary

Quantitative Determination of Loganin in the Ky cuc Dia hoang Extractum Spissum by HPLC

An HPLC method was proposed for quantification of loganin in the Ky cuc dia hoang Extractum spissum, which is prepared from Radix Rehmanniae glutinosae praeparata, Rhizoma Dioscoreae persimilis, Fructus Corni officinalis, Cortex Radicis Paeoniae suffruticosae, Poria, Rhizoma Alismatis, Fructus Lycii, Flos Chrysanthemi indici by decoction method. The chromatography was established as: Using the C18 (250 x 4.6 mm; 5 µm) column; The UV detector was set at 236 nm; The mobile phase consisted of methanol - acetonitrile - 0.1% phosphoric acid solution (gradient program); Flow rate was 1.0 mL/min; The column temperature was set at 40oC; Injection volume was 10 µL. The method was validated for the specificity, linearity ranging from 0.0104 to 0.1038 mg/mL (R = 0.9995), and accuracy (recovery: 96.57% - 99.24%). For the tested sample, the content of loganin was 0.053 ± 0.001%.

Keywords: Ky cuc dia hoang Extractum spissum, Loganin, HPLC.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)