Ấn phẩm

Định lượng sophoricosid trong cao đặc hòe giác bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4/2021)

Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4/2021 (Trang 245 - 250)

 

ĐỊNH LƯỢNG SOPHORICOSID TRONG CAO ĐẶC HÒE GIÁC
BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Bùi Hồng Cường*, Nguyễn Thị Hoài

Đại học Dược Hà Nội

*Email: cuongbh@hup.edu.vn

(Nhận bài ngày 26 tháng 5 năm 2021)

Tóm tắt

Cao đặc hòe giác được bào chế từ vị thuốc hòe giác bằng phương pháp chiết nóng với hỗn hợp ethanol-nước. Sophoricosid là hoạt chất chính của hòe giác đã được định lượng trong dược liệu và một số chế phẩm nhưng chưa có phương pháp định lượng trong cao đặc. Bài báo trình bày kết quả xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng sophoricosid trong cao đặc hòe giác bằng HPLC: Cột phân tích C18 (250 mm x 4,6 mm, 5µm), bước sóng phát hiện: 260 nm, tốc độ dòng: 1 mL/phút, nhiệt độ cột: 40oC, pha động acetonitril : methanol : acid phosphoric 0,07% (20:12:68, v/v). Phương pháp phân tích có độ nhạy cao, có tính đặc hiệu, khoảng tuyến tính từ 6,74 đến 215,57 µg/mL (r = 1), độ lặp lại và độ chính xác trung gian tốt (RSD < 2,7%), độ đúng cao (tỷ lệ phục hồi 99,19% đến 101,07%). Hàm lượng sophoricosid trong cao đặc hòe giác từ 3,34% đến 9,10%.

Từ khóa: Hòe giác, Cao đặc, Sophoricosid, SPH, HPLC.

Summary

Quantitative Determination of Sophoricoside in the Fructus Sophorae Semisolid Extracts by HPLC

An HPLC method was proposed for quantification of sophoricoside in the Fructus Sophorae semisolid extracts (Extractum spissum), which is prepared from Fructus Sophorae by hot extraction with mix of ethanol and water. The chromatography was established as: Using the C18 (250 mm x 4.6 mm, 5 µm) column; The UV detector was set at 260 nm; The mobile phase consisted of acetonitrile - methanol - 0.07% phosphoric acid solution (20:12:68, v/v); Flow rate was 1 mL/min; The column temperature was set at 40oC; Injection volume was 10 µL. The method was validated for the specificity (RSD of peak area = 0.04%; RSD of tR = 0.05%); linearity ranging from 6.74 - 215.57 µg/mL (r = 1), precision (RSD < 2.7%) and accuracy (recovery: 99.19% - 101.07 %). As for practical application, the tested samples showed the content of sophoricoside ranging from 3.34% to 9.10%.

Keywords: Fructus Sophorae, Semisolid extract, Sophoricoside, SPH, HPLC.

(Nguồn tin: )