Ấn phẩm

Định lượng vitexin trong chế phẩm chứa lạc tiên bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4/2021)

Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4/2021 (Trang 229 - 234)

 

ĐỊNH LƯỢNG VITEXIN TRONG CHẾ PHẨM CHỨA LẠC TIÊN

BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Nguyễn Hoàng Lê1, Đoàn Thị Tươi1, Đặng Thị Ngọc Lan1, Vũ Ngân Bình1
Phí Văn Toàn2, Phạm Thị Thanh Hà1,*

1Đại học Dược Hà Nội

2Viện vật lý kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội

*Email: thanhha.pham@hup.edu.vn

(Nhận bài ngày 26 tháng 7 năm 2021)

Tóm tắt

Lạc tiên (Passiflora foetida L.) thuộc họ Lạc tiên (Passifloraceae) là dược liệu được dùng trong các bài thuốc và chế phẩm từ dược liệu có tác dụng an thần, gây ngủ. Chuyên luận lạc tiên trong Dược điển Việt Nam V đã chọn vitexin làm chất đánh dấu định tính. Tuy nhiên, phương pháp định lượng sử dụng định lượng flavonoid tổng. Để kiểm soát tốt hơn chất lượng các chế phẩm chứa lạc tiên, một phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) được xây dựng để định tính, định lượng vitexin trong chế phẩm. Mẫu thử được chiết siêu âm bằng ethanol 60% và phân tích bằng sắc ký lỏng pha đảo sử dụng cột C18 với hệ dung môi pha động gồm đệm pH 2,5 (dung dịch H3PO4 0,1% điều chỉnh pH bằng NaOH 1 M) và acetonitril (82,5:17,5). Phương pháp được thẩm định theo AOAC 2016 với độ đặc hiệu và độ chính xác cao, đã định lượng được vitexin trong chế phẩm chứa lạc tiên.

Từ khóa: Vitexin, lạc tiên, Passiflora foetida, HPLC, Định lượng, Chế phẩm.

Summary

Determination of Vitexin in Herbal Products Containing Passiflora foetida
Using High Performance Liquid Chromatography

Passiflora foetida L. (Passifloraceae) commonly known as stinking passionflower, is a medicinal herb used in traditional remedy and in modern formulations that help relieve anxiety and insomnia. In the monograph for Passiflora foetida L. in the 5th Vietnamese Pharmacopoeia, vitexin was chosen as a chemical marker for identification. However, quantitation was performed on total flavonoid.  For a better quality control of herbal products containing stinking passionflower, a high-performance liquid chromatographic (HPLC) method was established for identification and quantification of vitexin in herbal product containing Passiflora foetida. The matrix was extracted by ethanol 60%. The chromatographic separation was performed using C18 stationary phase and a mixture of acetonitrile and phosphate buffer (pH 2.5). The method was validated according to AOAC 2016 with high specificity and precision.

Keywords: Vitexin, Passiflora foetida, HPLC, Determination, Herbal products.

 

(Nguồn tin: )