Ấn phẩm

Hợp chất alcaloid và phenolic từ dịch chiết ethyl acetat loài sầu đâu rừng (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 2/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 2/2020 (Trang 88 - 91)

 

HỢP CHẤT ALCALOID VÀ PHENOLIC TỪ DỊCH CHIẾT ETHYL ACETAT  LOÀI SẦU ĐÂU RỪNG

Lê Quốc Khánh1,*, Lê Hồng Phúc1, Võ Đức Nhân1, Đinh Ngọc Thức2,

Bùi Thu Hà3, Lê Nguyễn Thành4

1Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh;2 Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa;

3Khoa Sinh-Đại học Sư phạm Hà Nội;

4Viện Hóa Sinh Biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

*Email: lequockhanh@hadiphar.vn hoặc lethanh@imbc.vast.vn

(Nhận bài ngày 19 tháng 3 năm 2020)

Tóm tắt

Sầu đâu rừng, còn gọi là sầu đâu cứt chuột, xoan rừng, khổ sâm nam (Brucea javanica (L.) Merr. họ Thanh thất) là cây bụi thường xanh phân bố ở Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á. Hạt cây này được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị ung thư và sốt rét. Trong nghiên cứu này, từ lá và cành nhỏ loài sầu đâu rừng, năm hợp chất được phân lập và chúng được xác định là (3-(3-methyl-1-oxo-2-butenyl))-1H-indol (1), canthin-6-on (2), indol-3-carbaldehyd (3), p-hydroxybenzaldehyd (4) và chrysoeriol (5). Các hợp chất 1 4 lần đầu tiên được tìm thấy từ loài cây này.

Từ khóa: Brucea javanica, Indol alcaloid, Phenolic, Flavonoid.

Summary

Alkaloid and Phenolic Derivatives from Ethyl Acetate Extract of Brucea javanica (L.) Merr.

Brucea javanica (L.) Merr. (Simaroubaceae family) is an evergreen shrub distributed in China, India and South East Asian countries. B. javanica seeds have been used in traditional medicine for the treatment of cancer and malaria. In this study, from twigs and leaves of this plant, five compounds have been isolated and identified as (3-(3-methyl-1-oxo-2-butenyl))-1H-indole (1), canthine-6-one (2), indole-3-carbaldehyde (3), p-hydroxybenzaldehyde (4) and chrysoeriol (5). Compounds 1 and 4 were found for the first time from Brucea javanica.

Keywords: Brucea javanica, Indole alkaloid, Phenolic, Flavonoid.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)