Ấn phẩm

Iridoid, flavon và acid p-hydroxybenzoic từ lá ngũ trảo (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018 (Trang 229  - 234)

 

 

IRIDOID, FLAVON VÀ ACID p-HYDROXYBENZOIC TỪ LÁ NGŨ TRẢO

Phan Thị Trang1, Nguyễn Thị Thu Trang1, Nguyễn Văn Tài1,*, Ngô Thị Mai Anh2

1Viện Dược liệu; 2Đại học Y Hà Nội

*Email: nguyenvantai1111@gmail.com

(Nhận bài ngày 18 tháng 7 năm 2018)

Tóm tắt

Năm hợp chất đã được phân lập từ lá ngũ trảo (Vitex negundo L.) thu hái tại Hà Nội, bao gồm acid p-hydroxybenzoic (1), luteolin (2), isoorientin (3), negundosid (4) và agnusid (5). Cấu trúc hóa học của chúng được xác định dựa trên cơ sở các dữ kiện phổ thực nghiệm (NMR, MS) và so sánh với các tài liệu đã công bố. Các hợp chất này lần đầu tiên được phân lập từ lá ngũ trảo trồng ở Việt Nam.

Từ khóa: Ngũ trảo, Acid p-hydroxybenzoic, Luteolin, Isoorientin, Negundosid, Agnusid.

Summary

Iridoide, Flavone and p-Hydroxybenzoic acid from Vitex negundo L. Leaf

Five compounds were isolated from the leaves of Vitex negundo L. collected in Hanoi, including p-hydroxybenzoic acid (1), luteolin (2), isoorientin (3), negundoside (4) and agnuside (5). The chemical structure of these compounds were identified on the basis of NMR, MS analysis, and in comparison with the published data. All of them were isolated from the leaves of Vitex negundo L. for the first time in Vietnam.

Keywords: Vitex negundo, p-Hydroxybenzoic acid, Luteolin, Isoorientin, Negundoside, Agnuside.

(Nguồn tin: )