Ấn phẩm

Kết quả điều tra, đánh giá tính đa dạng cây thuốc tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 1/2023)

Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 1/2023 (Trang 60 - 64)

 

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG CÂY THUỐC

TẠI HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG

Đặng Minh Tú1, Nguyễn Quỳnh Nga1, Phan Văn Trưởng1, Nguyễn Văn Hiếu1, Lại Việt Hưng1,

Nhâm Minh Phúc1, Nguyễn Khương Duy1, Nguyễn Thị Lan Hoa1, Lê Thị Tú Linh1,

Đỗ Thị Xuyến2, Phạm Thanh Huyền1,*

1Viện Dược liệu; 2Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

*Email: huyenptnimm@gmail.com

(Nhận bài ngày 18 tháng 01 năm 2023)

 

Tóm tắt

Trong năm 2022, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Tài nguyên Dược liệu (Viện Dược liệu) và cs. đã tiến hành điều tra tại 12 xã/thị trấn của huyện Sơn Động. Kết quả điều tra đã ghi nhận được 649 loài thực vật làm thuốc, thuộc 437 chi, 149 họ của 6 ngành thực vật có mạch. Thành phần cây thuốc của huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang phong phú ở các bậc phân loại, đa dạng về dạng sống, công dụng, bộ phận sử dụng làm thuốc. Nhóm nghiên cứu cũng đã ghi nhận 39 loài có giá trị bảo tồn; 113 loài đang được khai thác; 13 loài cây thuốc đang được trồng và phát triển ở huyện Sơn Động.

Từ khóa: Đa dạng, Cây thuốc, Huyện Sơn Động.

Summary

Results of Surveying and Assessing the Diversity of Medicinal Plants in Son Dong District, Bac Giang Province

In 2022, the research team of The Medicinal Materials Resources Center (National Institute of Medicinal Material) and colleagues investigated 12 communes/town in Son Dong district (Bac Giang province). The survey results have recorded 649 medicinal plant species, belonging to 437 genera, 149 families of 6 vascular plants. Medicinal plants of Son Dong district, Bac Giang province are diversity and rich in taxonomic levels, diverse in life forms, uses, and parts used as medicine. There are 39 threatened species of the high conservation value; 113 species are being exploited; 13 species of medicinal plants are being planted and developed in Son Dong district.

Keywords: Diversity, Medicinal plants, Son Dong district.

(Nguồn tin: )