Ấn phẩm

Khảo sát hàm lượng saponin trong quả mướp đắng bằng phương pháp đo quang (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 2/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 2/2020 (Trang 111 - 116)

 

KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG SAPONIN TRONG QUẢ MƯỚP ĐẮNG
BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG

Nguyễn Quốc Tuấn*, Đinh Thị Quỳnh Anh, Hà Thanh Hòa, Hà Quang Lợi, Hoàng Đức Luận,

Hà Hương Lan, Ngô Thị Xuân Thịnh, Phạm Quốc Tuấn*

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Dược - Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

*Email: quoctuan3012@naver.com hoặc phamquoctuan@duocphutho.edu.vn

                                                 (Nhận bài ngày 15 tháng 3 năm 2020)

Tóm tắt

Hàm lượng saponin toàn phần trong quả mướp đắng được xác định bằng phương pháp đo quang, sử dụng dung môi chiết xuất là ethanol 80%, chất chuẩn là momordicosid-G, và chọn bước sóng tại 560 nm. Phương pháp cho phương trình hồi quy của mẫu chuẩn trong khoảng nồng độ 35 - 800 µg/mL là y = 0,0018x - 0,0163, với hệ số tương quan chặt (R2 = 0,9995), hiệu suất thu hồi 97,84 - 100,70. Kết quả hàm lượng saponin toàn phần trong quả mướp đắng từ 6,71 - 36,86 mg/g phụ thuộc vào sự phát triển của quả theo thời gian. Phương pháp thực hiện đơn giản, nhanh chóng, chính xác, phù hợp để đánh giá chất lượng nguyên liệu và các sản phẩm mướp đắng.

Từ khóa: Mướp đắng, Saponin toàn phần, Đo quang.

Summary

Quantitative Analysis of Total Saponin in the Fruit of Momordica charantia by Spectrometric Method

The determination of the total saponin in fruits of Momordica charantia was established by the spectrometric method, using 80% ethanol as the solvent for extraction, taking momordicoside-G as a standard sample, selecting 560 nm wavelengths. The method displayed a regression equation within the range of the standard sample concentration in 35 - 800 µg/mL was y = 0.0018x - 0.0163 with a good linearity (R2 = 0.9995), the recovery 97.84 - 100.70. The total saponin accounted for 6.71 - 36.86 mg/g depending on the development of the fruit of Momordica charantia. The method is simple, rapid, accurate and suitable for the quality evaluation of Momordica charantia material and products.

Keywords: Momordica charantia, Total saponin, Spectrometric.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)