Ấn phẩm

Khảo sát tác động ức chế hấp thu glucose qua ruột ex vivo và in vivo của cao chiết từ lá dứa thơm (Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017 (Trang 360 - 366)

 

 

KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG ỨC CHẾ HẤP THU GLUCOSE QUA RUỘT EX VIVOIN VIVO CỦA CAO CHIẾT TỪ LÁ DỨA THƠM

Huỳnh Ngọc Trinh*, Võ Thị Kim Ngân, Trần Mạnh Hùng

Bộ môn Dược Lý, Khoa Dược, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

*Email: trinhbl81@yahoo.com

(Nhận bài ngày 10 tháng 4 năm 2017)

Tóm tắt

Các nghiên cứu gần đây cho thấy lá dứa thơm (Pandanus amaryllifolius (R.) – Pandanaceae) có tác dụng giảm glucose huyết trên động vật thực nghiệm. Nghiên cứu này nhằm khảo sát ảnh hưởng của cao chiết từ lá dứa thơm đối với quá trình hấp thu glucose qua ruột ex vivoin vivo. Lá dứa thơm được chiết theo phương pháp đun hồi lưu lần lượt với 3 dung môi là nước, ethyl acetat và methanol thu được các cao toàn phần tương ứng. Thử nghiệm ex vivo tiến hành trên đoạn ruột non chuột nhắt được cô lập và ủ với các dịch ủ có bổ sung glucose 50 mg/dl có/không có các cao chiết từ lá dứa thơm. Kết quả cho thấy cả 3 cao đều có tác động ức chế hấp thu glucose tốt ở nồng độ 500 μg/ml, trong đó cao ethyl acetat thể hiện rõ nhất. Thử nghiệm in vivo thực hiện trên chuột nhắt khỏe mạnh uống dung dịch glucose sau khi uống các cao chiết từ lá dứa thơm. Ở liều 25 g/kg, cao nước chưa thể hiện rõ tác dụng, trong khi cao ethyl acetat và cao methanol ức chế sự gia tăng glucose huyết, nhất là nhóm chuột uống cao ethyl acetat. Như vậy, ức chế sự hấp thu glucose tại ruột non là một trong những cơ chế góp phần làm giảm glucose huyết của lá dứa thơm.

Từ khóa: Lá dứa thơm, Glucose, Phloridzin, ex vivo, in vivo.

Summary

Ex vivo and In vivo Inhibitory Effect of Intestinal Glucose Transport of Total Extracts

from Pandanus amaryllifolius Leaves

Recent studies showed the hypoglycemic effect of Pandanus amaryllifolius leaves (Panda leaves) in diabetic animals. This study aimed at evaluating the impact of total extracts from Panda leaves on the intestinal glucose transport ex vivo and in vivo. Total extracts from Panda leaves were obtained by extraction under reflux with different solvents: distilled water (ED), ethyl acetate and methanol. In ex vivo experiments, pieces of isolated small intestine of healthy mice were incubated in a solution containing glucose 50 mg/dl with/without panda extracts. Results showed 3 studied extracts exhibited ex vivo inhibitory effect at the concentration of 500 μg/ml whereas ethyl acetate extract were the most potent. In vivo experiments were enrolled on healthy mice being orally given different panda extracts followed by glucose solution. At the dose of 25 g/kg, aqueous extract was not exhibit inhibitory effect whereas ethyl acetate and methanol extracts clearly inhibited the increase of glucose levels, especially group receiving ethyl acetate extract. Thus, the inhibition of glucose transport in the small intestine is one such potential mechanism contributing to the hypoglycemic effect of panda leaves.

Keywords: Pandanus amaryllifolius, Glucose, Phloridzin, ex vivo, in vivo.

(Nguồn tin: )