Ấn phẩm

Khảo sát tác dụng của các cao chiết từ bớp bớp trên mô hình chuột gây loét dạ dày bởi ethanol (Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 5/2022)

Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 5/2022 (Trang 277 - 284)

 

KHẢO SÁT TÁC DỤNG CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ BỚP BỚP

TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT GÂY LOÉT DẠ DÀY BỞI ETHANOL

Hà Quang Thanh1, Chung Thị Mỹ Duyên1, Nguyễn Mai Trúc Tiên1, Đào Trần Mộng1,

Mai Thành Chung2, Nguyễn Hoàng Minh 1,*

1Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu;

2Đại học quốc tế Hồng Bàng thành phố Hồ Chí Minh.

*Email: hoangminhtkd90@gmail.com

(Nhận bài ngày 08 tháng 11 năm 2021)

 

Tóm tắt

Nghiên cứu khảo sát tác dụng bảo vệ dạ dày của các cao chiết từ bớp bớp trên mô hình chuột nhắt trắng bị loét dạ dày do sử dụng rượu cấp tính. Chuột được cho uống dự phòng với các loại cao chiết cồn 96% từ bớp bớp (liều 0,36 g/kg và 0,72 g/kg) liên tục trong 7 ngày hoặc omeprazol (20 mg/kg) một liều duy nhất vào ngày thứ 7. Chuột bị gây loét dạ dày bằng việc cho uống ethanol 60% (10 ml/kg) vào ngày thứ 7 thí nghiệm tại thời điểm 1 giờ sau khi uống các cao chiết bớp bớp và omeprazol. Kết quả cho thấy việc cho uống cao chiết cồn 96% từ bớp bớp làm giảm nồng độ MDA (malondialdehyd) và tăng nồng độ GSH (glutathion) trong dạ dày chuột đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng bệnh lý. Đồng thời những phân tích trên đánh giá đại thể và mô học dạ dày cũng cho thấy việc điều trị dự phòng của các cao chiết từ bớp bớp giúp ngăn ngừa những tổn thương và giảm tình trạng viêm gây ra bởi ethanol, những tác dụng trên tương đương thuốc đối chiếu omeprazol.

Từ khóa: Tổn thương dạ dày do ethanol, Bớp bớp, Omeprazole.

Summary

Protective Effects of Chromolaena odorata Against Ethanol-Induced Gastric Ulcer in Mice

This study is aimed to evaluate the gastroprotective effects of Chromolaena odorata (L.) R.King & H.Rob on ethanol-induced gastric ulcers in mice. Adult male mice were orally pretreated for 7 days with the 96% ethanol extract of C. odorata (0.36 g/kg; 0.72 g/kg) or omeprazole (20 mg/kg) a single dose on the 7th day. Gastric ulcers were induced by administration of 60% ethanol (10 ml/kg, p.o.) on the 7th day at 1 hour after the last pretreatment by C. odorata extracts and omeprazole. The results show that pretreatment with 96% ethanol extracts of C. odorata significantly reduced the malondialdehyde (MDA) content and significantly increased the glutathione (GSH) content in the stomach as compared to pathological control. Besides, evaluation of anatomical and histopathological structures of the stomach also showed that pretreatment with C. odorata extracts helped to prevent gastric damage and reduced inflammation induced by ethanol, such above effects were similar to a reference drug omeprazole.

Keywords: Ethanol-induced gastric ulcers, Chromolaena odorata, Omeprazole.

(Nguồn tin: )