Ấn phẩm

Khảo sát tác dụng của cao chiết cồn từ rau càng cua trên mô hình gây loãng xương bằng prednison ở chuột nhắt trắng (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 1/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 1/2018 (Trang 33 - 39)

 

 

 KHẢO SÁT TÁC DỤNG CỦA CAO CHIẾT CỒN TỪ RAU CÀNG CUA

TRÊN MÔ HÌNH GÂY LOÃNG XƯƠNG BẰNG PREDNISON

Ở CHUỘT NHẮT TRẮNG

Hà Quang Thanh, Nguyễn Thị Thu Hương*

Trung tâm Sâm và Dược liệu tp. Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu

*Email: huongsam@hotmail.com

(Nhận bài ngày 20 tháng 12 năm 2017)

Tóm tắt

Loãng xương là một bệnh liên quan đến sự rối loạn chuyển hóa xương dẫn đến tăng nguy cơ gãy xương, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nghiên cứu này khảo sát tác dụng của cao chiết cồn từ rau càng cua trên mô hình chuột nhắt trắng bị gây loãng xương thực nghiệm bằng prednison. Kết quả cho thấy việc sử dụng prednison (liều uống 20 mg/kg) trong 8 tuần làm giảm các chỉ tiêu về sinh hóa như trọng lượng xương, trọng lượng tro và hàm lượng calci và phospho của xương, hàm lượng marker sinh hóa liên quan đến sự tạo xương là osteocalcin trong huyết tương. Việc cho uống cao chiết cồn rau càng cua liều 0,85 g/kg trong 4 tuần có tác dụng làm tăng trọng lượng xương, trọng lượng tro, hàm lượng calci và phospho trong xương và tăng hàm lượng osteocalcin trong huyết tương của chuột bị loãng xương. Tác dụng của cao chiết cồn rau càng cua tương tự như thuốc đối chiếu nhóm bisphosphonat là alendronat (5 mg/kg).

Từ khóa: Loãng xương, Rau càng cua, Prednison.

Summary

Effect of Ethanol Extract from Peperomia pellucida L. on Prednisone-Induced Osteoporosis in Mice

Osteoporosis is a metabolic skeletal disorder leading to bone fracture which adversely impacts the quality of life. The present study aimed to investigate the effect of ethanol extract from the aerial part of Peperomia pellucida L. Kunth (Piperaceae) on prednisone-induced osteoporosis mouse model. The results showed that 8-week treatment of prednisone (20 mg/kg, oral route) markedly decreased bone weight, bone ash, bone calcium and bone phosphorus as well as decreased biomarker related to bone modeling as plasma osteocalcin. Four-week treatment of P. pellucida ethanol extract at dose of 0.85 g/kg significantly increased bone weight, bone ash, bone calcium and bone phosphorus and also elevated plasma osteocalcin. Such effect of P. pellucida ethanol extract was similar to a bisphosphonate reference drug alendronate (5 mg/kg).

Keywords: Osteoporosis, Peperomia pellucida L., Prednisone.

(Nguồn tin: )