Ấn phẩm

Khảo sát tác dụng hạ đường huyết trên thực nghiệm của cao khô phối hợp thân ý dĩ và rễ củ sinh địa (Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4/2021)

Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4/2021 (Trang 257 - 260)

 

KHẢO SÁT TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT TRÊN THỰC NGHIỆM

CỦA CAO KHÔ PHỐI HỢP THÂN Ý DĨ VÀ RỄ CỦ SINH ĐỊA

Nguyễn Thị Linh Tuyền1,*, Trần Trung Trực2

  1. Khoa Dược, Đại học Y Dược Cần Thơ;
  2. Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
  3.  

(Nhận bài ngày 04 tháng 01 năm 2021)

Tóm tắt

Sử dụng riêng lẻ cao khô ý dĩ, cao khô sinh địa và phối hợp hỗn hợp hai loại cao khô trên để khảo sát sự thay đổi cân nặng của chuột và tác dụng hạ đường huyết trên chuột tăng đường huyết thực nghiệm bởi streptozocin. Kết quả cho thấy trọng lượng chuột ở lô chứng dương và ở các lô thử có sự tăng trọng đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng âm ở thời điểm ngày 11 và ngày 16. Chuột uống cao khô ya dĩ, cao khô sinh địa và hỗn hợp cao khô ý dĩ, sinh địa có mức hạ đường huyết ở ngày 16 lần lượt là 226,29 mg/dL; 173,86 mg/dL; 170,57 mg/dL và tỷ lệ hạ đường huyết vào ngày 16 so với ngày 1 cùng lô lần lượt là 29,88%; 43,95% và 48,43%.

Từ khoá: Cao khô, Ý dĩ, Sinh địa, Hạ đường huyết.

Summary

Anti-Hyperglycemic Effect of a Combined Coix lachryma-jobi Stem and Rehmannia glutinosa Root Extract in Streptozocin-Induced Diabetic Rats

The study investigated body weight change and anti-hyperglycemic effects of dried extracts from Coix lachryma-jobi, Rehmannia glutinosa and combination of two dried extracts in streptozotocin-induced diabetic mice. The results showed that the body weight gains of mice in the positive control group and experimental groups increased significantly compared to the negative control group from the 11th to 16th day. Diabetic mice administered dried extracts of Coix lachryma-jobi, Rehmannia glutinosa and combination of two dried extracts had glycemia at day 16 of 226.29 mg/dL; 173.86 mg/dL and 170.57 mg/dL, respectively. The rate of reduced glycemia on day 16 compared with day 1 of the same group was 29.88%; 43.95% and 48.43%, respectively.

Keywords: Dried extract, Coix lachryma-jobi, Rehmannia glutinosa, Anti-Hyperglycemic effect.

(Nguồn tin: )