Ấn phẩm

Khảo sát tác dụng trên hệ thần kinh trung ương của các cao chiết từ lá bồng bồng (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 1/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 1/2018 (Trang 40 - 46)

 

 

KHẢO SÁT TÁC DỤNG TRÊN HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ LÁ BỒNG BỒNG

Nguyễn Lĩnh Nhân, Nguyễn Thị Thu Hương*

Trung tâm Sâm và Dược liệu tp. Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu

*Email: huongsam@hotmail.com

(Nhận bài ngày 16 tháng 12 năm 2017)

Tóm tắt

Đề tài khảo sát tác dụng dược lý trên hệ thần kinh trung ương của hai loại cao chiết cồn và cao chiết nước từ lá bồng bồng bằng các thực nghiệm dược lý trên chuột nhắt trắng như thực nghiệm co giật gây bởi pentylentetrazol, thực nghiệm giấc ngủ gây bởi pentobarbital, thực nghiệm bơi bắt buộc Porsolt và thực nghiệm hộp sáng tối. Các liều an toàn thử nghiệm được chọn tương đương với 2,5 g và  5 g dược liệu khô tuyệt đối. Cả hai loại cao chiết cồn 45% và cao chiết nước từ lá bồng bồng ở các liều thử nghiệm đều thể hiện tác dụng chống co giật và tác dụng giải lo âu. Cao chiết nước từ lá bồng bồng ở cả hai liều thử và cao chiết cồn 45% ở liều 0,85 g/kg (tương đương với 2,5 g dược liệu khô tuyệt đối) thể hiện tác dụng chống trầm cảm, nhưng không thể hiện tác dụng gây ngủ. Ngược lại, cao chiết cồn 45% ở liều 1,70 g/kg (tương đương với 5 g dược liệu khô tuyệt đối) thể hiện tác dụng gây ngủ và không thể hiện tác dụng chống trầm cảm. Như vậy, tác dụng dược lý trên hệ thần kinh trung ương của cao chiết từ lá bồng bồng được thể hiện tùy vào loại dung môi chiết xuất và liều lượng thích hợp.

Từ khóa: Bồng bồng (Calotropis gigantea), Chống co giật, An thần, Chống trầm cảm, Giải lo âu.

Summary

Effects of Calotropis gigantea Leave Extracts on the Central Nervous System

The study investigated pharmacological effects on the central nervous system of ethanol extract and aqueous extract from Calotropis gigantea leaves by using pharmacological tests in mice, such as pentylentetrazole-induced convulsion test, pentobarbital-induced sleeping time, Porsolt‘s forced swimming test and light/dark box test. The tested doses are equivalent to 2.5 g and 5 g dry absolute raw materials. Both ethanol extract and aqueous extract from Calotropis gigantea leaves at test doses showed anticonvulsant effect and anxiolytic effect. Aqueous extract (at doses equivalent to 2.5 g or 5 g of dry absolute raw materials) and ethanol extract (at dose equivalent to 2.5 g of dry absolute raw materials) showed anti-depressant effect, but did not show any effect on pentobarbital-induced sleep. In contrast, the ethanol extract at a dose of 1.70 g/kg (equivalent to 5g dry absolute medicinal herbs) showed a synergistic effect with pentobarbital and did not show anti-depressant effect. All in all, the neuropharmacological effects of Calotropis gigantea leaves extracts are expressed depending on the type of extract solvent and the appropriate doses.

Keywords: Calotropis gigantea, Anticonvulsant, Sedative, Anti-Depressant, Anti-Anxiety.

(Nguồn tin: )