Ấn phẩm

Khảo sát thành phần hóa học của cây dây đòn gánh và phân lập các flavonoid từ phân đoạn ethyl acetat (Tạp chí Dược liệu tập 22, số 4/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 4/2017 (Trang 210 - 216)

 

 

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY DÂY ĐÒN GÁNH VÀ PHÂN LẬP CÁC FLAVONOID TỪ PHÂN ĐOẠN ETHYL ACETAT

Nguyễn Thị Hằng1,*, Nguyễn Thị Bích Thu1, Đặng Thị Thủy2, Đỗ Thị Định3,

Vũ Văn Tuấn1, Lê Việt Dũng1, Trần Văn Ơn4

1Viện Dược liệu; 2Bệnh viện Trung ương Quân đội 108;

3Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương; 4Đại học Dược Hà Nội

*Email: nguyenhang28985@gmail.com

(Nhận bài ngày 21 tháng 7 năm 2017)

Tóm tắt

Khảo sát thành phần hóa học của dây đòn gánh (Gouania leptostachya DC.) cho thấy sự có mặt của các nhóm chất như flavonoid, saponin triterpenoid, acid amin, đường khử, caroten và sterol. Trong đó flavonoid và saponin là 2 nhóm chất chính. Từ phân đoạn ethyl acetat, bằng các phương pháp sắc ký lớp mỏng và sắc ký cột pha thường và pha đảo đã phân lập 4 hợp chất thuộc nhóm flavonoid (14). Cấu trúc hóa học của 4 hợp chất này đã được xác định dựa trên các phương pháp phổ NMR, MS và so sánh với dữ liệu phổ đã được công bố, chúng gồm quercitrin (1), catechin (2), isoquercitrin (3) và kaempferol-3-O-(6-O-E-caffeoyl)-β-D-galactopyranosyl-(1→2)-α-L-rhamnopyranosid (4). Cả 4 hợp chất đều phân lập lần đầu tiên từ cây dây đòn gánh; hợp chất 3 và 4 lần đầu tiên được phân lập từ chi Gouania.

Từ khóa: Dây đòn gánh, Gouania leptostachya, Định tính, Ethyl acetat fraction, Flavonoid.

Summary

Chemical Investigation and Isolation of Flavonoids from Ethyl Acetat Fraction

of Gouania leptostachya DC.

Chemical investigation of the aerial part of Gouania leptostachya DC. resulted in the presence of flavonoid, saponin triterpenoid, amin acid, sugar, carotene and sterol. Among those, flavonoid and saponin are major compositions. Further extraction and isolation of the ethyl acetat fraction of the ethanol extract by thin layer chromatography and column chromatography methods obtained four flavonoids (14). The structures of the isolated compounds, including quercitrin (1), catechin (2), isoquercitrin (3) and kaempferol-3-O-(6-O-E-caffeoyl)-β-D-galactopyranosyl-(1→2)-α-L-rhamnopyranosid (4), were identified based on NMR and MS spectroscopic method in comparison with published data from literatures. All four compounds were isolated for the first time from Gouania leptostachya; compounds 3 and 4 were first isolated from the genus Gouania.

Keywords: Gouania leptostachya, Ethyl acetat fraction, Flavonoid.

(Nguồn tin: Tạp chí Dược liệu, Viện Dược liệu)

tResourceLoader>