Ấn phẩm

Một số hợp chất flavonoid phân lập từ cúc hoa trắng

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 1/2019 (Trang 19 - 23)

 

MỘT SỐ HỢP CHẤT FLAVONOID PHÂN LẬP TỪ CÚC HOA TRẮNG

Nguyễn Thị Luyến1, Trần Văn Hiện1, Nguyễn Thị Hồng Anh1,

Nguyễn Tường Vy2, Nguyễn Tiến Đạt1,*

1Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

2Đại học Dược Hà Nội

*Email: ngtiend@imbc.vast.vn

(Nhận bài ngày 23 tháng 01 năm 2019)

Tóm tắt

Từ cao chiết methanol của mẫu cúc hoa trắng (Chrysanthemum morifolium), 8 hợp chất flavonoid và flavonoid glycosid đã được phân lập. Dựa vào các số liệu phổ NMR và MS thu được, các hợp chất trên được xác định là: Apigenin (1), apigenin 7-O-β-D-glucopyranosid (2), acacetin (3), acacetin 7-O-β-D-glucopyranosid (4), acacetin 7-O-rutinosid (5), luteolin (6), luteolin 7-O-β-D-glucopyranosid (7) và quercetin (8). Các hợp chất 1, 45 được phân lập với khối lượng lớn, lần lượt là 1,1; 4,1; và 2,8 g (tương đương 0,55; 2,05 và 1,40‰ khối lượng nguyên liệu khô).

Từ khoá: Chrysanthemum morifolium, Asteraceae, Flavonoid, Flavonoid glycosid.

 

Summary

Flavonoid Constituents from Chrysanthemum morifolium Flowers

A phytochemical fractionation of the methanol extract of Chrysanthemum  morifolium flowers led to the isolation of eight flavonoids and flavonoid glycosides. By means of the spectroscopic analysis, the isolated compounds were identified to be apigenin (1), apigenin 7-O-β-D-glucopyranoside (2), acacetin (3), acacetin 7-O-β-D-glucopyranoside (4), acacetin 7-O-rutinoside (5), luteolin (6), luteolin 7-O-β-D-glucopyranoside (7) and quercetin (8). Compounds 1, 4 and 5 were isolated in large amounts with 1.1; 4.1; and 2.8 g (corresponding to 0.55; 2.05 and 1.40 ‰ dried weight of material).

Keywords: Chrysanthemum morifolium, Asteraceae, Flavonoid, Flavonoid glycoside.

(Nguồn tin: )