Ấn phẩm

Một số hợp chất lignan và megastigman phân lập từ thân cây dứa dại (Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 6/2021)

Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 6/2021 (Trang 293 - 297)

 

MỘT SỐ HỢP CHẤT LIGNAN VÀ MEGASTIGMAN
PHÂN LẬP TỪ THÂN CÂY DỨA DẠI

Trương Thị Liên1,2, Đỗ Hoàng Giang1,2, Nguyễn Tiến Đạt1,2, Nguyễn Thị Luyến1 ,*

1Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

*Email: luyen.svtn@gmail.com

(Nhận bài ngày 18 tháng 11 năm 2021)

Tóm tắt

Từ cao chiết methanol thân cây dứa dại Pandanus tectorius, 4 hợp chất lignan và 2 hợp chất megastigman đã được phân lập. Dựa vào dữ liệu phổ NMR và MS, các hợp chất được xác định là: epipinoresinol 4-O-β-D glucopyranosid (1), pinoresinol 4-O-β-D-glucopyranosid (2), pinoresinol (3), isolariciresinol (4), vomifoliol (5) và roseosid (6).

Từ khóa: Pandanus tectorius, Lignan, Megastigman, Dứa dại.

  •  

Lignan and Megastigmane Constituents from Pandanus tectorius

Four lignans and two megastigmanes were isolated from the methanol extract of Pandanus tectorius stems. These compounds were identified as epipinoresinol 4-O-β-D glucopyranoside (1), pinoresinol 4-O-β-D-glucopyranoside (2), pinoresinol (3), isolariciresinol (4), vomifoliol (5), and roseoside (6) using NMR and MS data.

Keywords: Pandanus tectorius, Lignan, Megastigmane, Dứa dại.

(Nguồn tin: )