Ấn phẩm

Một số hợp chất phenolic từ phân đoạn nước của tỏa dương(Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017 (Trang 338 -345)

 

 

MỘT SỐ HỢP CHẤT PHENOLIC TỪ PHÂN ĐOẠN NƯỚC CỦA TỎA DƯƠNG

Nguyễn Thị Hồng Anh1, Đỗ Thị Hà1, Lê Thu Hiền2, Đỗ Thị Trang2, Nguyễn Xuân Nhiệm2,

Trần Hồng Quang2, Bùi Hữu Tài2,*

1Viện Dược liệu;

2Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

*Email: bhtaiich@gmail.com

(Nhận bài ngày 21 tháng 9 năm 2017)

Tóm tắt

Nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn nước của cây tỏa dương (Balanophora laxiflora Hemsl.) đã phân lập được sáu hợp chất isolariciresinol 4-O-β-D-glucopyranosid (1), lariciresinol-4-O-β-D-glucopyranosid (2), secoisolariciresinol-9′-O-β-D-glucopyranosid (3), secoisolariciresinol -4-O-β-D-glucopyranosid (4), 1-O-E-caffeoyl-β-D-glucopyranose (5) và coniferin (6). Cấu trúc hóa học của các chất này được xác định dựa trên cơ sở các dữ kiện phổ thực nghiệm và so sánh với số liệu đã công bố. Trong số các hợp chất này, hợp chất 1, 2, 3 4 lần đầu tiên được công bố phân lập từ loài B. laxiflora.

Từ khóa: Tỏa dương, Balanophora laxiflora, Balanophoraceae, Phenolic.

Summary

Phenolic Constituents from Aqueous Extract of Balanophora laxiflora Hemsl.

Phytochemical study on the aqueous extract of Balanophora laxiflora resulted in the isolation of 6 phenolics. They were identified as isolariciresinol 4-O-β-D-glucopyranoside (1), lariciresinol-4-O-β-D-glucopyranoside (2), secoisolariciresinol-9′-O-β-D-glucopyranoside (3), secoisolariciresinol-4-O-β-D-glucopyranoside (4), 1-O-E-caffeoyl-β-D-glucopyranose (5) and coniferin (6) on the basis of their NMR spectral data and comparison with those reported in literatures. Among them, compounds 1, 2, 3 and 4 were isolated from this plant for the first time.

Keywords: Balanophora laxiflora, Balanophoraceae, Phenolic.

(Nguồn tin: )