Ấn phẩm

Một số hợp chất steroid, terpenoid và acid phenolic phân lập từ cây nho rừng (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 6/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 6/2020 (Trang 337 - 341)

 

MỘT SỐ HỢP CHẤT STEROID, TERPENOID VÀ ACID PHENOLIC

PHÂN LẬP TỪ CÂY NHO RỪNG

Phùng Thanh Long1,2, Nguyễn  Thị Thu2, Hà Vân Oanh3, Đỗ Thị Hà2,*

1Đại học Đại Nam; 2Viện Dược liệu, 3Đại học Dược Hà Nội

*Email: hado.nimm@gmail.com

(Nhận bài ngày 30 tháng 10 năm 2020)

Tóm tắt

Năm hợp chất đã được phân lập từ phân đoạn n-hexan và ethyl acetat của cao chiết ethanol phần trên mặt đất cây nho rừng (Vitis heyneana Roem. & Schult.) bằng các phương pháp sắc ký. Trên cơ sở so sánh các đặc trưng lý hóa và các phổ NMR và MS kết hợp với các tài liệu tham khảo, cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định gồm dehydrocostus lacton (1), β-sitosterol (2), daucosterol (3), acid betulinic (4) và acid protocatechuic (5). Trong đó, hợp chất (1) lần đầu tiên được phân lập từ chi Vitis, hợp chất 45 lần đầu tiên được báo cáo từ loài V. heyneana.

Từ khóa: Vitis heyneana, Dehydrocostus lacton, Acid betulinic, Acid protocatechuic.

Summary

Steroids, Terpenoids and Phenolic Acid Isolated from Vitis heyneana Roem. & Schult.

Five compounds were isolated from the n-hexane and ethyl acetate fractions of the ethanol extract from the aerial parts of Vitis heyneana Roem. & Schult. by using various chromatographic methods. Based on physical and chemical properties and NMR and MS spectra, and by comparing to those of literature data, the chemical structures of the compounds were  determined as dehydrocostus lactone (1), β-sitosterol (2), daucosterol (3), betulinic acid (4) and protocatechuic acid (5). Among them, compound 1 was isolated for the first time from the genus Vitis, and compounds 4 and 5 were reported from V. heyneana for the first time.

Keywords: Vitis heyneana, Dehydrocostus lactone, Betulinic acid, Protocatechuic acid.

(Nguồn tin: )