Ấn phẩm

Một số hợp chất terpenoid và acid phenolic từ cây mần tưới (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018 (Trang  195-199)

 

MỘT SỐ HỢP CHẤT TERPENOID VÀ ACID PHENOLIC TỪ CÂY MẦN TƯỚI

Phan Minh Giang*, Đỗ Thị Việt Hương, Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Mạnh Quyết

Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

*Email: phanminhgiang@yahoo.com

(Nhận bài ngày 17 tháng 6 năm 2018)

Tóm tắt

b-Sitosterol (1), taraxasteryl acetat (2), acid o-coumaric (3) và trans-melilotosid (4) đã được phân lập từ lá cây mần tưới (Eupatorium fortunei Turcz. (Asteraceae)) thu thập ở Hà Nội. Cấu trúc của các hợp chất 2-4 được xác định bằng cách so sánh các dữ liệu phổ NMR và MS với tài liệu tham khảo. Trong số các hợp chất được phân lập, hợp chất 4 chưa được công bố trước đó từ cây E. fortunei. Hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của 34 cũng được đánh giá trong nghiên cứu này.

Từ khóa: Eupatorium fortunei, Taraxasteran, Acid coumaric, Hoạt tính kháng vi sinh vật.

Summary

Some Terpenoid và Phenolic acid Compounds from Eupatorium fortunei

b-Sitosterol (1), taraxasteryl acetate (2), o-coumaric acid (3), and trans-melilotoside (4) were isolated from the leaves of Eupatorium fortunei Turcz. (Asteraceae) collected in Hanoi. The structures of compounds 2-4 were determined by comparing their NMR and MS data with those reported in the literatures. Of the compounds isolated, compound 4 has not been reported previously from E. fortunei. Anti-bacterial and anti-fungal activity of 3 and 4 were examined in this study.

Keywords: Eupatorium fortunei, Taraxasterane, Coumaric acid, Anti-microbial activity.

(Nguồn tin: )