Ấn phẩm

Một số hợp chất triterpen lanostan phân lập từ quả thể nấm Ganoderma multipileum (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 6/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 6/2018 (Trang 323 - 328)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                MỘT SỐ HỢP CHẤT TRITERPEN LANOSTAN PHÂN LẬP

TỪ QUẢ THỂ NẤM GANODERMA MULTIPILEUM

Nguyễn Thị Luyến1, Nguyễn Hải Đăng2, Nguyễn Phương Đại Nguyên3,

Nguyễn Thị Hải4, Nguyễn Tiến Đạt1,*

1Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

2Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

3Đại học Tây Nguyên; 4Đại học Tân Trào

*Email: ngtiend@imbc.vast.vn

(Nhận bài ngày 13 tháng 8 năm 2018)

Tóm tắt

Từ cao chiết methanol quả thể mẫu nấm Ganoderma multipileum, 7 hợp chất triterpen lanostan đã được phân lập. Dựa vào các số liệu phổ NMR và MS thu được, các hợp chất trên được xác định là: Lucidumol B (1), ganodermanontriol (2), ganoderiol F (3), ganoderitriol M  (4), lucidumol A (5), acid 7-oxoganoderic Z (6) và acid ganoderic AM1 (7). Đây là công bố đầu tiên về thành phần hoá học của loài Ganoderma multipileum.

Từ khoá: Ganoderma multipileum, Ganodermataceae, Lanostan.

Summary

Lanostane Triterpenes from Ganoderma multipileum Fruiting Bodies

A phytochemical fractionation of the methanol extract of Ganoderma multipileum fruiting bodies led to the isolation of seven lanostane triterpenes. By means of the spectroscopic analysis, the isolated compounds were identified to be lucidumol B (1), ganodermanontriol (2), ganoderiol F (3), ganoderitriol M  (4), lucidumol A (5), 7-oxoganoderic acid Z (6) and ganoderic acid AM1 (7). The present paper is the first report on the chemical composition of Ganoderma multipileum.

Keywords: Ganoderma multipileum, Ganodermataceae, Lanostane.

(Nguồn tin: )