Ấn phẩm

Nghiên cứu chiết xuất, tinh chế palmatin từ thân rễ hoàng đằng bằng phương pháp trao đổi ion (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 2/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 2/2020 (Trang 81 - 88)

 

NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT, TINH CHẾ PALMATIN

TỪ THÂN RỄ HOÀNG ĐẰNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRAO ĐỔI ION

Bùi Thị Thúy Luyện1, Trần Trọng Biên1,*, Nguyễn Thị Lan Hương2

1Đại học Dược Hà Nội; 2Đại học Y Dược Thái Nguyên

*Email: trantrongbien@gmail.com

(Nhận bài ngày 20 tháng 02 năm 2020)

Tóm tắt

Một phương pháp chiết xuất và tinh chế palmatin từ thân rễ hoàng đằng sử dụng nhựa trao đổi ion được nghiên cứu. Trong các nhựa trao đổi ion khảo sát, tulsion CXO-9, một cation acid yếu, được lựa chọn do dung lượng hấp phụ và tỷ lệ giải hấp phụ cao. Dược liệu (hàm lượng palmatin 2,29 ± 0,1%) được chiết xuất bằng dung môi acid acetic 2%, dịch chiết (nồng độ palmatin 2,68 ± 0,2 mg/mL) được hấp phụ qua cột (đường kính trong 3 cm) chứa 30 g nhựa tulsion CXO-9 với tốc độ 2 mL/phút, loại tạp bằng nước và giải hấp phụ bằng dung dịch acid hydrochloric 3% trong ethanol 96% với tốc độ 2 mL/phút. Dịch giải hấp phụ được trung hòa bằng bột natri carbonat đến pH 5-6, loại muối, kết tinh thu palmatin clorid thô, tầy màu và kết tinh lại trong ethanol 96% thu được palmatin clorid tinh khiết có hàm lượng 95,2 ± 1,2%, với hiệu suất gần 60%.

Từ khóa: Palmatin, Fibraurea tinctoria Lour, Trao đổi ion, Nhựa.

 

Summary

Study on Extraction and Purification of Palmatine from Fibraurea tinctoria Lour Rhizome Using Ion Exchange Method

The extraction and purification of palmatine from Fibraurea tinctoria Lour. by using ion exchange resin was investigated. Tulsion CXO-9, a weak acid cationit, was chosen based on its higher adsorption capacity and desorption rate. The Fibraurea tinctoria Lour rhizome (palmatine content of 2.29 ± 0.1%) was extracted by 2% acetic acid, and then the obtained extract liquid (palmatine concentration of 2.68 ± 0.2 mg/mL) was flowed through chromatography column (3.0 cm inner diameter) filled with 30 g resin at the flow rate of 2 mL/min. The absorbate-laden column was rinsed with water and desorped by using 3% hydrochloric acid in 96% ethanol with the flow rate of 2 mL/min. The desorped solution was neutralized with sodium carbonate powder to pH 5-6, desalted, crystallized to obtained crude palmatine chloride, decolorized and recrystallized in 96% ethanol to get purified palmatine chloride (purity 95.2 ± 1.2%) with approximately 60% recovery.

Keywords: Palmatine, Fibraurea tinctoria Lour, Ion exchange, Resin.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)