Ấn phẩm

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và đánh giá tính kháng khuẩn của tinh dầu lá cây giổi thu hái tại Hòa Bình (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 6/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 6/2018 (Trang 359 - 366)

 

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, THÀNH PHẦN HÓA HỌC

VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA TINH DẦU LÁ CÂY GIỔI

THU HÁI TẠI HÒA BÌNH

Chử Thị Thanh Huyền1,  Nguyễn Thế Hùng1, Nguyễn Hoàng Tuấn1, Nghiêm Đức Trọng1,

Đào Thị Thanh Hiền1 , Nguyễn Thị Thu Hường2, Hà Vân Oanh1,*

1Đại học Dược Hà Nội; 2Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương

*Email: havanoanh@gmail.com

(Nhận bài ngày 29 tháng 11 năm 2018)

Tóm tắt

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng kháng khuẩn của tinh dầu lá giổi (Michelia sp.) thu hái tại Hòa Bình. Kết quả nghiên cứu đặc điểm thực vật cho thấy mẫu giổi có tên khoa học là Michelia tonkinensis. Kết quả nghiên cứu thành phần hóa học cho thấy hàm lượng tinh dầu trong mẫu lá tươi là 0,24%, tính theo dược liệu khô tuyệt đối. Thành phần hóa học chủ yếu trong tinh dầu lá là α-gurjunen (25,00%), δ-cadinen (18,98%) và germacren D (15,75%). Nồng độ diệt khuẩn/diệt nấm tối thiểu MBC/MFC trên Staphylococcus aureus và Candida albicans là 0,14%.

Từ khóa: Cây giổi, Kháng khuẩn, Tinh dầu.

Summary

Botanical Characteristics, Chemical Constituents and Antibacterial Activities of Essential Oil from the Leaves of Michelia tonkinensis in Hoa Binh Province

Gioi (Michelia sp.) samples harvested in Hoa Binh province were botanically and chemically investigated. The antibacterial activities of its aromatic oil were also studied on several microbiological strains. Botanical studies showed that our samples were Michelia tonkinensis A.Chev. Chemical results showed that volatile content in the leaves calculated from absolutely dry samples was 0.24%. The major aromatic components are α-gurjunen (25.00%), δ-cadinen (18.98%), germacren D (15.75%). Their anti-bacterial and anti fungi activities were showed against the Staphylococcus aureus and Candida albicans with the Minimum Bactericidal Concentration (MBC) and Minimum Fungicidal Concentration (MFC) values were both of 0.14%. 

Keywords: Michelia tonkinensis, Antibacterial, Essential oil.

(Nguồn tin: )