Ấn phẩm

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần tinh dầu của cây hành tây thu hái ở Mê Linh (Hà Nội)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 1/2019 (Trang 58 - 64)

 

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN TINH DẦU

CỦA CÂY HÀNH TÂY THU HÁI Ở MÊ LINH (HÀ NỘI)

Nguyễn Thu Hằng1, Nguyễn Thị Hiền2,*, Nguyễn Hoàng Tuấn1, Nguyễn Thanh Tùng 1

1Đại học Dược Hà Nội;

2Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

*Email: hangnt@hup.edu.vn

(Nhận bài ngày 30 tháng 01 năm 2019)

Tóm tắt

Cây hành tây thu hái ở Mê Linh (Hà Nội) đã được mô tả đặc điểm hình thái và đặc điểm hiển vi. Lần đầu tiên cây hành tây ở Việt Nam được định danh tới đơn vị dưới loài là Allium cepa var. cepa L., thuộc họ Hành (Alliaceae). Hàm lượng tinh dầu trong thân hành lớp trong của hành tây là 0,17% tính theo dược liệu khô tuyệt đối. Bằng phương pháp sắc ký khí kết hợp khối phổ (GC/MS) đã phát hiện được 25 hợp chất trong tinh dầu thân hành lớp trong của hành tây. Những thành phần chính là hợp chất disulfid với tổng hàm lượng tính theo diện tích pic là 22,42% (Dipropyl disulfid 7,16%; trans-Propenyl propyl disulfid 1,85%; Bis (3-hydroxypropyl) disulfid 13,41%); một số thành phần khác là α-Gurjunen (16,34%), trans-Citral (11,62%), Pentafluorophenyl thioanisol (8,42%), cis-Citral (7,92%).

Từ khóa: Allium cepa L., Đặc điểm thực vật, GC/MS, Hành tây, Tinh dầu.

Summary

Study on the Botanical Characteristics and Essential Oil’s Composition

of Onion Collected at Me Linh, Ha Noi

The morphological and microscopical characteristics of onion collected at Me Linh, Ha Noi were described. The scientific name was identified such as Allium cepa var. cepa Linnaeus, belonging to Alliaceae family. This is the first time in Viet Nam the scientific name of onion was determined as taxon as variete. Essential oil content of the sample was 0.17% in dry material. 25 compounds of the essential oil extracted from Allium cepa var. cepa L. were identified using GC/MS. The major components were disulfide compounds with total contents were 22.42% (Dipropyl disulfide 7.16%; trans-Propenyl propyl disulfide 1.85%; Bis (3-hydroxypropyl) disulfide 13.41%); another major compositions were α-Gurjunen (16.34%), trans-Citral (11.62%), Pentafluorophenyl thioanisol (8.42%), cis-Citral (7.92%).

Key words: Allium cepa L., Botanical characteristic, Essential oil, GC/MS, Onion.

(Nguồn tin: )