Ấn phẩm

Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng hạ lipid nội sinh của kali alginat trọng lượng phân tử thấp (Tạp chí Dược liệu tập 22, số 4/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 4/2017 (Trang 235 - 238)

 

 

NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG HẠ LIPID NỘI SINH

CỦA KALI ALGINAT TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP

Trần Nguyên Hồng1, Phạm Thị Nguyệt Hằng1,*, Nguyễn Thị Phượng1,

Lê Việt Dũng1, Nguyễn Ngọc Linh2

1Viện Dược liệu; 2Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

*Email: pnhang2004@yahoo.com

(Nhận bài ngày 17 tháng 7 năm 2017)

Tóm tắt

Nghiên cứu này xác định độc tính cấp và tác dụng hạ lipid nội sinh của kali alginat trên chuột nhắt trắng gây tăng lipid máu nội sinh bằng triton WR 1339. Thử độc tính cấp của kali alginat, tiến hành trên 7 lô chuột uống mẫu thử ở các liều tương ứng là 6,35 g; 7,94 g; 9,92 g; 12,40 g; 15,60 g; 19,17 g và 23,96 g kali alginat/kg thể trọng chuột. Thử tác dụng hạ lipid nội sinh, gây mô hình bằng cách tiêm tĩnh mạch đuôi chuột dung dịch triton với liều tương đương 250 mg/kg thể trọng chuột. Sau 17 giờ tiêm triton, cho chuột uống mẫu thử (hoặc nước), 1 giờ sau uống, lấy máu định lượng cholesterol và triglycerid. Kết quả cho thấy xác định liều LD50 của kali alginat là 16,35 g/kg thể trọng, kali alginat có tác dụng ức chế sự tăng triglycerid gây ra bởi triton WR 1339 với liều tương đương 0,5 g và 1,0 g/kg thể trọng chuột, tuy nhiên lại không có tác dụng giảm cholesterol toàn phần.

Từ khóa: Kali alginat, Lipid máu nội sinh, Triton WR 1339, LD50, Cholesterol toàn phần, Triglycerid.

Summary

Study the Acute Toxicity and Endogenous Lipid-lowering Effects of Potassium Alginate with Low Molecular Weight

This study evaluated acute toxicity and endogenous lipid-lowering effects of potassium alginate on the mouse model of endogenous hyperlipidemia induced by triton WR 1339. Experimental acute toxicity of potassium alginate was carried out on 7 groups administrated orally with doses respectively of 6.35 g; 7.94 g; 9.92 g; 12.40 g; 15.60 g; 19.17 g and 23.96 g potassium alginate/kg body weight. The mouse model of endogenous hyperlipidemia was induced by injection of triton with dose 250 mg/kg body weight. After 17 hours, the mice were administrated orally samples, 1 hour later, all mice were quantified the level of total cholesterol and triglyceride in serum. The result determined LD50 of potassium alginate was 16.35 g/kg body weight. Potassium alginate has effected at doses of 0.5 and 1.0 g/kg body weight reducing level of triglyceride on the mouse model of endogenous hyperlipidemia induced by triton WR 1339, but it has not effect reducing the level of total cholesterol.

Keywords: Potassium alginate, Endogenous lipid-lowering, Triton WR 1339, LD50, Total cholesterol, Triglyceride.

(Nguồn tin: Tạp chí Dược liệu, Viện Dược liệu)

tResourceLoader>