Ấn phẩm

Nghiên cứu đưa cây bạch truật in vitro ra vườn ươm

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 1/2019 (Trang 52 - 58)

 

NGHIÊN CỨU ĐƯA CÂY BẠCH TRUẬT IN VITRO RA VƯỜN ƯƠM

Tạ Như Thục Anh*, Hoàng Thị Như Nụ, Nguyễn Minh Tuyên, Vũ Hoài Sâm, Lương Thị Hoan

Viện Dược liệu

*Email: tnthucanh@gmail.com

(Nhận bài ngày 03 tháng 12 năm 2018)

Tóm tắt

Bạch truật (Atractylodes macrocephala Koidz.), thuộc họ Cúc (Asteraceae), một loại dược liệu quý trong y học cổ truyền, đã được nhân giống in vitro thành công. Nghiên cứu này tập trung xác định rõ các yếu tố tối ưu để đưa cây ra vườn ươm, nhằm hoàn thiện quy trình nhân phục vụ sản xuất. Cây giống in vitro 8 tuần tuổi có chiều cao trung bình 4 - 5 cm thích hợp nhất để chuyển ra ngoài. Tỷ lệ sống cao nhất đạt được ở giá thể cát : đất (1:1) là 93,3% với thời vụ ra cây từ tháng 9 đến tháng 11. Phân bón lá ĐT TE 502 phun với nồng độ 0,5 g/L thúc đẩy cây sinh trưởng tốt nhất so với các nồng độ MS khác nhau, với chiều cao đạt 8,9 cm và số lá đạt 4,8 lá/cây sau 30 ngày.

Từ khóa: Atractylodes macrocephala Koidz, Nuôi cấy mô, Giá thể.

Summary

Studies on Acclimatization in Nursery of Atractylodes macrocephala Koidz. Plantlets Raised in vitro

Atractylodes macrocephala Koidz. belonging to the Asteraceae, a precious medicinal plant, has been successfully micropropagated. This study focuses on the determination of optimal factors, i.e., age and height of in vitro propagules, substrates and timing for transfer, and nursery maintenance to complete the propagation protocol.     

Highest survival rates (up to 93%) as well as best performance (8 - 9 cm tall, 4.8 leaves per plant after 30 days) of the plants after transfer were found with 6-8 weeks old in vitro plantlets of 4 - 5 cm height in a mixture of soil:sand (1:1) from mid-September to beginning of November and sprayed with “Đầu Trâu TE 502”, a commercial organic fertilizer, at a concentration of 0,5g/L.

Keywords: Atractylodes macrocephala Koidz., Tissue culture, Acclimatization, Substrate.

(Nguồn tin: )