Ấn phẩm

Nghiên cứu hệ hai pha thân nước ứng dụng trong điều chế cao lá chè xanh giàu catechin (Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 3/2022)

Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 3/2022 (Trang 149 - 157)

 

NGHIÊN CỨU HỆ HAI PHA THÂN NƯỚC

ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU CHẾ CAO LÁ CHÈ XANH GIÀU CATECHIN

Phạm Thị Hiền1,3, Nghiêm Thị Minh2, Trần Trọng Biên3,*

1Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia; 2Cao đẳng y tế Hà Nội; 3Đại học Dược Hà Nội

*Email: trantrongbien@gmail.com

(Nhận bài ngày 18 tháng 5 năm 2022)

 

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, một hệ hai pha thân nước (aqueous two-phase system, ATPS) dựa trên alcol/muối được phát triển và ứng dụng trong tinh chế cao lá chè xanh. Qua quá trình sàng lọc, hệ ethanol/(NH4)2SO4 cho thấy khả năng tinh chế tốt nhất. Do đó, giản đồ pha hệ ethanol/(NH4)2SO4 được xây dựng và các thông số tinh chế như tỷ lệ thành phần của hệ ATPS, pH, thời gian chiết phân bố, nồng độ và bản chất dịch chiết được nghiên cứu. Áp dụng trong tinh chế cao chiết nước lá chè xanh, ATPS gồm 17% ethanol, 25% (NH4)2SO4, pH 3-4, nồng độ dịch chiết 8%, thời gian chiết phân bố 10 phút cho kết quả khả quan khi so sánh với hệ chiết phân bố lỏng lỏng cổ điển ethyl acetat/nước xét về hàm lượng EGCG trong cao tinh chế (29,2% và 33,2%).

Từ khóa: Hệ hai pha thân nước, Alcol/muối, Tinh chế, Cao lá chè xanh, Chiết phân bố lỏng lỏng.

Summary

Applying the Aqueous Two Phase System in Preparation of Catechin-Rich Green Tea Leaf Extract

In this research, an aqueous two-phase system (ATPS) based on alcohol/salt was developed and applied in purification of green tea extract. Of all alcohol/salt systems screened, ethanol/(NH4)2SO4 showed the best performance. Thus, its phase diagram was firstly constructed and then purification parameters, namely, the compositions of ATPS, pH, shaking time, concentration and nature of extract were investigated. When applied in purification of green tea aqueous crude extract, method based on ATPS composed of ethanol 17%, (NH4)2SO4 25%, pH 3-4, shaking time 10 mins, extract concentration 8% showed preferable results in comparison with conventional liquid liquid extraction method  based on ethyl acetate/water in regard of the EGCG content in purified extract (29.2% vs 33.2%).

Keywords: Aqueous two-phase system, Alcohol/salt, Purification, Green tea extract, Liquid liquid extraction.

(Nguồn tin: )