Ấn phẩm

Nghiên cứu một số cơ chế hạ acid uric và tác dụng khác liên quan đến điều trị gút trên thực nghiệm của cao chiết cồn cây tầm bóp (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 2/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 2/2019 (Trang 112 - 117)

 

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CƠ CHẾ HẠ ACID URIC VÀ TÁC DỤNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU TRỊ GÚT TRÊN THỰC NGHIỆM CỦA CAO CHIẾT CỒN CÂY TẦM BÓP

Hoàng Thái Hòa1, Đỗ Thị Nguyệt Quế2, Chử Thị Thanh Huyền2,

Nguyễn Thế Hùng2, Nguyễn Văn Dũng3, Nguyễn Thượng Dong2, Trần Thị Oanh4,*

1Viện Dược liệu; 2Đại học Dược Hà Nội; 3Đại học Thái Nguyên; 4Bộ Y tế

*Email: tranhueoanh2008@gmail.com

(Nhận bài ngày 04 tháng 3 năm 2019)

Tóm tắt

Một số cơ chế hạ acid uric huyết thanh và tác dụng chống viêm, giảm đau của cao chiết cồn cây tầm bóp (Physalis angulata L.) trên in vivo đã được nghiên cứu và đánh giá. Cao chiết cồn tầm bóp liều 0,3g/kg và 0,9g/kg uống trong 5 ngày đã ức chế hoạt động của xanthin oxidase ở chuột cống trắng một cách đáng kể (p < 0,05) nhưng không ảnh hưởng đến sự thải trừ urat qua thận ở chuột cống trắng. Liều 0,9g/kg thể hiện tác dụng chống viêm cấp trên mô hình gây phù bàn chân chuột cống trắng bằng carrageenan. Liều 0,6g/kg và 1,8g/kg thể hiện tác dụng giảm đau ở chuột nhắt trắng trên mô hình gây quặn đau bằng acid acetic.

Từ khóa: Physalis angulata L.,Ức chế xanthin oxidase, XO, Thải trừ urat, Giảm đau, Chống viêm.

Summary

Study on some Mechanisms for Serum Uric Acid Reduction and Related Other Effects
in Gout Treatment of Ethanol Extract from Physalis Angulata L.

Several mechanisms for serum uric acid reduction and anti-inflammatory, analgesic effects of an ethanol extract of Physalis angulata L. in vivo were evaluated. The result showed that oral administration of the ethanol extract at doses of 0.3g/kg and 0.9g/kg for 5 days inhibited significantly rats liver xanthine oxidase activity (p<0.05) but no effect on renal urate excretion in hyperuricemic rats. The dose of 0.9g/kg showed an acute anti-inflammatory effect in model of inflammation carrageenan-induced paw edema in rats. The dose of 0,6 g/kg and 1.8 g/kg showed an analgesic effect in mice on acetic acid-induced writhing test.

Keywords: Physalis angulata L., Inhibit xanthin oxidase, XO, Urate excretion, Analgesic, Anti-inflammatory.

(Nguồn tin: )