Ấn phẩm

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây địa hoàng (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 6/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 6/2018 (Trang 374 - 380)

 

 NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY ĐỊA HOÀNG

Vũ Hoài Sâm1,*, Nguyễn Thị Xuyên1, Dương Thị Ngọc Anh1, Hoàng Thị Như Nụ1,

Nguyễn Thị Hương1, Lê Xuân Thảo1, Ngô Thị Mai Anh2, Phan Thúy Hiền1

1Viện Dược liệu; 2Đại học Y Hà Nội

*Email: samthavn@yahoo.com

(Nhận bài ngày 31 tháng 10 năm 2018)

Tóm tắt

Quy trình nhân giống in vitro hiệu quả đối với địa hoàng, một cây thuốc quý nhập nội từ Trung Quốc, đã được nghiên cứu thành công. Môi trường tối ưu để nhân nhanh chồi là môi trường MS có bổ sung 1,0 mg/l BAP và 50 g/l đường. Chồi có chất lượng tốt, số chồi/mẫu đạt 9,13 chồi và hệ số nhân nhanh đạt 31,53 lần sau 2 tháng nuôi cấy. Môi trường 1/4 MS + 0,3 mg/l BAP + 50 g/l sucrose là môi trường thích hợp để tạo rễ in vitro. Các chất auxin (NAA, IBA) không có tác dụng nâng cao chất lượng rễ in vitro. Tiêu chuẩn cây con: cao 4-6cm, có 6-8 lá sau 20-30 ngày tuổi, có tỉ lệ sống đạt 95,56% trên giá thể cát:tribat (3:1, v/v) khi đưa ra vườn ươm.

Từ khóa: Địa hoàng, Nuôi cấy in vitro, Nhân giống, BAP.

Summary

Research on Micropropagation of  Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch.

An effective protocol for micropropagation of R. glutinosa, a valuable medicinal plant, has been established. The optimal medium for shoot multiplication was found to be MS + 1.0 mg/L BAP + 50 g/L sucrose giving an  average shoot number of 9.13 per flask after 2 mths of culture. 1/4 strength MS basal medium proved to be suitable for rooting. This basal medium complemented with 0.3 mg/L BAP and 50 g/L sucrose gave the best result in terms of root formation percentage, root length, and especially, vigour of in vitro rooted plantlets. Other growth regulators tested, i.e., Kin, NAA and IBA at the same concentration produced plants with abnormally tall hights and less vigour. 95.56% survival rates were obtained on transfer into the sand: tribat (3:1, v/v) using plantlets of 4 - 6 cm tall.

Keywords: Rehmannia glutinosa, in vitro micropropagation, BAP.

(Nguồn tin: )