Ấn phẩm

Nghiên cứu phân lập gen psbA của ngũ vị tử Ngọc Linh và xác định mối quan hệ di truyền với các loài trong chi Schisandra (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 2/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 2/2019 (Trang 117 - 122)

 

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP GEN psbA CỦA NGŨ VỊ TỬ NGỌC LINH

VÀ XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN

VỚI CÁC LOÀI TRONG CHI SCHISANDRA

Nguyễn Văn Khiêm*, Nguyên Minh Tuyên, Trần Ngọc Thanh,

Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Xuân Nam, Nhữ Thu Nga

Viện Dược liệu

*Email: ngvankhiem@yahoo.com

(Nhận bài ngày 26 tháng 02 năm 2019)

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, gen psbA đã được phân lập từ ngũ vị tử Ngọc Linh thu hái tại Kon Tum và mối quan hệ di truyền với các loài trong chi Schisandra đã được xác định. Kết quả giải trình tự và phân tích cho thấy gen psbA phân lập từ ngũ vị tử Ngọc Linh có độ dài 429 bp, có mức độ tương đồng cao so với gen psbA của một số loài trong chi ngũ vị tử Schisandra. Phân tích mối quan hệ di truyền cho thấy ngũ vị tử Ngọc Linh nằm trong cùng nhóm và có quan hệ họ hàng gần gũi hơn với các loài S. henryi, S. rubriflora, S. pubescensS. grandiflora; Các loài S. glaucescens, S. viridis, S. elongata. S. arisanensis, S. sphenantheraS. lancifolia nằm trong cùng nhóm. Loài S. chinensisS. repanda nằm riêng biệt và có quan hệ với các loài trong 2 nhóm trên. Như vậy, ngũ vị tử Ngọc Linh có thể không phải là loài S. sphenanthera như phân loại bằng hình thái đã khẳng định.

Từ khóa: Ngũ vị tử,  Nhận dạng phân tử, psbA, Quan hệ di truyền.

Summary

Isolation of psbA Gene of Ngoc Linh Schisandra and Evaluation of Genetic Relationship with Species in Schisandra Genus

In the present study, psbA gene was isolated from Ngoc Linh Schisandra, that collected from Ngoc Linh mountain region of Kon Tum province. Genetic relationship between Ngoc Linh Schisandra with species in Schisandra genus was evaluated. psbA gene is 429 bp in length and having a high level of genetic similarity with psbA gene of species in the Schisandra genus. Genetic analysis showed that Ngoc Linh Schisandra belongs to subgroup including S. henryi, S. rubriflora, S. pubescens and S. grandiflora. Species such as S. glaucescens, S. viridis, S. elongata. S. arisanensis, S. sphenanthera and S. lancifolia belong to other subgroup. S. chinensis and S. repanda kept separately and having relationship with above subgroups. Thus, it is possible that Ngoc Linh Schisandra could not be S. sphenanthera species as morphological classification.

Keywords: Schisandra, Molecular identification, psbA, Genetic relationship.

(Nguồn tin: )