Ấn phẩm

Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh hại chính trên sâm Ngọc Linh trong vườn ươm (Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017 (Trang 387 - 392)

 

 

NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN SÂM NGỌC LINH TRONG VƯỜN ƯƠM

Hoàng Diệu Linh*, Chu Thị Mỹ, Lê Thị Thu, Phan Thúy Hiền,

Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Minh Khởi

Viện Dược liệu

*Email: hoangdieulinh1087@gmail.com

(Nhận bài ngày 20 tháng 11 năm 2017)

Tóm tắt

Thử nghiệm phòng trừ 3 loài sâu bệnh hại chính trên sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis), bệnh chết rạp cây con (Rhizoctonia solani Kuhn.), bệnh gỉ sắt (Puccinia sp.) và rệp muội (Aphis sp.), đã được tiển hành trên sâm Ngọc Linh trồng tại vườn ươm ở Kon Tum năm 2016. Kết quả của các thử nghiệm cho thấy để  phòng trừ bệnh chết rạp cây con, thuốc Validan 5SL đem lại hiệu quả cao nhất. Đối với bệnh gỉ sắt, thuốc Score 250EC đạt hiệu quả phòng trừ tốt hơn so với Ridomil Gold 68WG. Để phòng trừ rệp muội, sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học Sokupi 0,5SL vừa đem lại hiệu lực phòng trừ cao vừa an toàn khi phun trên cây con sâm Ngọc Linh.

Từ khóa: Bệnh chết rạp cây con, Bệnh gỉ sắt, Rệp muội, Validan 5SL, Score 250EC, Sokupi 0.5SL.

Summary

Study on Major Pest and Disease Prevention for Ngoc Ling Gingseng Seedlings

The trials for prevention of three major pest and diseases on Ngoc Linh ginseng (Panax vietnamensis), damping off (Rhizoctonia solani Kuhn), rust (Puccinia sp.) and aphid (Aphis sp.), were established at a nursery garden in Kon Tum in 2016, The result of each trial showed that Validan 5SL was the most effective product against those diseases. Fungicide Score 250EC was more effective than Ridomil Gold 68WG to control the rust. Aphid was controlled by the biological pesticide Sokupi 0.5SL. This pesticide was not only effective but also safe when sprayed on the Ngoc Linh ginseng seedlings.

Keywords: Damping off, Rust, Aphid, Validan 5SL, Score 250EC, Sokupi 0.5SL.

(Nguồn tin: )