Ấn phẩm

Nghiên cứu quy trình chiết xuất cao nước rễ đan sâm giàu danshensu (Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 3/2022)

Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 3/2022 (Trang 143 -149)

 

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT

CAO NƯỚC RỄ ĐAN SÂM GIÀU DANSHENSU

Trần Trọng Biên1,*, Hoàng Thị Ngọc Anh2, Bùi Thị Lan Phương1,3

1Đại học Dược Hà Nội; 2Đại học Đại Nam; 3Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia

*Email: trantrongbien@gmail.com

(Nhận bài ngày 10 tháng 3 năm 2022)

 

Tóm tắt

Danshensu là một hoạt chất quan trọng trong cao nước rễ đan sâm với các tác dụng dược lý đa dạng. Trong nghiên cứu này, một quy trình đơn giản và hiệu quả để chiết xuất cao nước rễ đan sâm giàu danshensu ở quy mô phòng thí nghiệm được xây dựng với các điều kiện: dược liệu được thái lát mỏng (dày 0,2-0,5 cm) và sắc với nước, pH 11, nhiệt độ 90-95oC, chiết 2 lần (5 giờ và 3 giờ), tỷ lệ dung môi/dược liệu (mL/g) lần lượt là 10/1 và 5/1. Cao khô thu được bằng phương pháp phun sấy có dạng bột màu nâu vàng, hàm ẩm 4,13%, hàm lượng danshensu là 2,82%. Hiệu suất chiết cao dược liệu và hiệu suất chiết danshensu lần lượt là 42,13% và 1,28% tính theo khối lượng dược liệu khô. Đây là tiền đề cho những nghiên cứu xa hơn về hoạt chất danshensu, một acid phenolic đặc biệt trong đan sâm.

Từ khóa: Danshensu, Đan sâm, Cao dược liệu, Quy trình, Acid phenolic.

Summary

Preparation of Danshen Root Water Extract Enriched in Danshensu

Danshensu is a very important bioactive marker in danshen root water extract with various phamacological activities. In this study, a simplified and highly efficient process for preparing Danshen root water extract enriched in danshensu was established on a laboratory scale by using decoction method with following conditions: Danshen roots in thin slices form (0.2-0.5 cm thick), pH 11, temperature 90 - 95°C, two extraction cycles (5h and 3h), solvent/material ratio (mL/g) for each cycle was 10/1 and 5/1, respectively. The dry extract obtained by spray drying method was brown-yellowish powder with moisture content of 4.13% and danshensu content of 2.82%. The yields of dry extract and danshensu were 42.13% and 1.28% calculated on the weight of dried roots, respectively. This is the promise for further studies on danshensu, a special phenolic acid of danshen roots.

Keywords: Danshensu, Danshen, Extract, Process, Phenolic acid.

(Nguồn tin: )