Ấn phẩm

Nghiên cứu sàng lọc tác dụng của một số cao chiết dược liệu trên mô hình ruồi giấm chuyển gen SNCA mang kiểu hình bệnh Parkinson (Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 5/2022)

Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 5/2022 (Trang 284 - 291)

 

NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC TÁC DỤNG CỦA MỘT SỐ CAO CHIẾT DƯỢC LIỆU TRÊN MÔ HÌNH RUỒI GIẤM CHUYỂN GEN SNCA

MANG KIỂU HÌNH BỆNH PARKINSON

Đinh Thị Minh1, Phạm Thị Nguyệt Hằng1,4*, Nguyễn Văn Hiệp1, Đặng Văn Cường2,

Đỗ Thị Hồng Khánh4, Đinh Thị Huyền Trang3­­, Nguyễn Thị Lý1

1Viện Dược liệu, 2Đại học Dược Hà Nội; 3Đại học Vinh; 4Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội

*Email: nguyethangpt@nimm.org.vn

(Nhận bài ngày 13 tháng 9 năm 2022)

 

Tóm tắt

Bệnh Parkinson (Parkinson’s disease - PD) là một trong những bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến và phức tạp ở người với triệu chứng lâm sàng điển hình là rối loạn và suy giảm khả năng vận động (MS). Các biểu hiện của MS trong PD là do sự mất các tế bào dẫn truyền thần kinh dopamin trong liềm đen (substantia nigra - SN). Có nhiều mô hình ruồi giấm chuyển gen SNCA đã được chứng minh có đặc điểm tương đồng với PD ở người. Trên mô hình ruồi giấm, khả năng vận động được đánh giá bằng thử nghiệm hành vi bò của ấu trùng theo tiêu chí hình dạng đường đi và tốc độ di chuyển của ấu trùng. Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm hành vi bò của ấu trùng ruồi giấm trên chủng ruồi giấm chuyển gen SNCA là mô hình để sàng lọc tác dụng điều trị Parkinson của dược liệu Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong số 20 cao chiết ethanol 90% từ dược liệu phát hiện được 3 cao chiết bao gồm: Hạ khô thảo (Prunella vulgaris L.), Ba kích (Morinda officinalis How), Thạch tùng đuôi ngựa (Huperzia phlegmaria L.) có tác dụng cải thiện khả năng vận động của ấu trùng bậc 3 ruồi giấm chuyển gen SNCA gây PD. Đồng thời, trên thử nghiệm đánh giá khả năng ghi nhớ ngắn hạn của ấu trùng ruồi giấm cũng cho thấy ở nồng độ 4 mg/ml, cả 3 cao chiết này đều có tác dụng cải thiện khả năng ghi nhớ của ấu trùng bậc 3 ruồi giấm PD.

Từ khóa: Alpha-synuclein Drosophila melanogaster, Hành vi vận động, Thử nghiệm trí nhớ mùi, Cao chiết dược liệu

Summary

Screening the Effect of some Plant Extracts on Alpha- Synuclein Drosophila melanogaster Model

of Parkinson’s Disease

Parkinson’s disease (PD) is a common and complex degenerative brain condition among humans, with typical clinical symptoms including disorder and deterioration of motor symbol (MS). Symptoms of MS in PD are due to the loss of nerve cells involved in the transmission of dopamine in the substantia nigra (SN). Drosophila with genetically modified SNCA have been proven to have similar characteristics to PD in humans. The behaviors of motor functions in Drosophila model were evaluated by trailing path and the speed of the larvae. The research has assessed the crawling behavior of larvae by SNCA transgenic Drosophila as a model for evaluating the effectiveness of Vietnamese botanicals in treating Parkinson’s disease. Among 20 herbal extracts, 3 have been discovered to improve motor functions in third-instar larvae modified with the SNCA gene: Prunella vulgaris L., Morinda officinalis How, and Huperzia phlegmaria L. Concomitantly these extracts at 4 mg/ml are effective in enhancing short term memory among stage 3 SNCA larvae.

Keywords: Alpha-synuclein Drosophila melanogaster, Locomotor activity, Odor-taste learning assay, Plant extracts.

(Nguồn tin: )