Ấn phẩm

Nghiên cứu tác dụng tăng lực của thực phẩm chức năng sử dụng một số dược liệu trồng ở vùng Tây Bắc, Việt Nam

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 1/2019 (Trang 41 - 46)

 

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG TĂNG LỰC CỦA THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
SỬ DỤNG MỘT SỐ DƯỢC LIỆU TRỒNG Ở VÙNG TÂY BẮC, VIỆT NAM

Phạm Thị Nguyệt Hằng1, Hoàng Đình Hòa2, Nguyễn Thị Minh Lý2Nguyễn Thanh Hải3, Đặng Kim Thu3, Bùi Thanh Tùng3,*

1Viện Dược liệu;

2Viện Nghiên cứu Phát triển Y Dược cổ truyền Việt Nam;

3Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
*Email: tungasia82@gmail.com

(Nhận bài ngày 25 tháng 01 năm 2019)

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá tác dụng tăng lực của thực phẩm chức năng được bào chế từ cám lúa gạo, ý dĩ, đảng sâm, bạch truật, hoài sơn trên chuột nhắt theo mô hình chạy trên trụ quay Rotarod và bơi cưỡng bức. Động vật được chia thành 4 lô gồm: Lô I: lô chứng cho uống nước cất, Lô II và lô III: chuột uống mẫu thử với 2 liều 3,5 g/kg và 5 g/kg thể trọng chuột tương ứng và Lô IV chứng cho uống Arcalion (sulbutiamin) 100 mg/kg. Kết quả nghiên cứu cho thấy bột thực phẩm chức năng này liều 3,5 g/kg thể trọng chuột có tác dụng tăng lực trên mô hình bám trụ quay Rotarod, thông qua tiêu chí tăng tỷ lệ bám trên trụ quay của chuột nhắt trắng, sau 7 và 14 ngày uống mẫu. Ngoài ra, bột thực phẩm chức năng này còn có tác dụng tăng lực trên mô hình chuột bơi cưỡng bức, thông qua tiêu chí kéo dài thời gian bơi và tỷ lệ thời gian bơi của chuột. Do đó, bột thực phẩm chức năng được bào chế từ cám lúa gạo, ý dĩ, đảng sâm, bạch truật, hoài sơn với liều 3,5 g/kg thể trọng chuột có tác dụng tăng lực trên mô hình chuột nhắt.

Từ khóa: Bột thực phẩm chức năng, Bơi cưỡng bức, Chạy trên trụ quay Rotarod, Chuột.

Summary

Study the Enhancing Effect on the Physical Strength in mice of Powdered Functional Food Made

from Medicinal Plants Grown in the Northwest, Vietnam

The prepared powdered functional food from Oryza sativa L., Coix lachryma jobi L., Codonopsis javanica (Blume), Atractylodis macrocephala Koidz and Dioscorea persimilis Prain et Burkill was investigated for the enhancing effect on the physical strength in Swiss mice by two experimental models: rotarod performance test and forced swimming test. The animals were divided into four groups: I - control; II & III - treated with functional food at doses of 3.5 g/kg and 5 g/kg; IV - positive control (received Arcalion (sulbutiamine) 100 mg/kg). Our results showed that the 7 day- or 14 day-administered functional food at a dose of 3.5 g/kg b.w has increased the duration of stay on Rotarod apparatus. Furthermore, the prepared powdered functional food also increased the swimming endurance time. Our data confirmed that the powdered functional food powder at a dose of 3.5 g/kg b.w could enhance the physical strength of Swiss mice.

Keywords: Functional food, Forced swimming test, Rotarod performance test, Mice.

(Nguồn tin: )