Ấn phẩm

Nghiên cứu thành phần hóa học của cây thóc lép đeo (Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 3/2022)

Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 3/2022 (Trang 131 - 135)

 

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY THÓC LÉP ĐEO

Nguyễn Ngọc Hiếu1,2, Nguyễn Thị Thu Trang3, Võ Thị Kiều Anh3, Nghiêm Đức Trọng4,

Nguyễn Hữu Tùng2, Trần Đại Lâm3, Lê Đăng Quang3,*

1Học viện Khoa học và Công nghệ (GUST) - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST);

2Khoa Dược - Đại học Phenikaa;

3Viện Kỹ thuật Nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST);

4Bộ môn Thực vật - Đại học Dược Hà Nội

*Email: ledangquang2011@gmail.com

(Nhận bài ngày 09 tháng 5 năm 2022)

Tóm tắt

Từ phần trên mặt đất cây thóc lép đeo (Desmodium sequax) đã phân lập được bảy hợp chất (1-7). Trong số đó có bốn hợp chất thuộc nhóm phenolic, bao gồm naringenin (1), methyl p-coumarat (2), methyl caffeat (3), và 4-hydroxybenzaldehyd (4). Ba hợp chất còn lại (5-7) được xác định thuộc khung megastigman, bao gồm acid abscisic (5), dehydrovomifoliol (6), và (Z)-2-(2,4-dihydroxy-2,6,6-trimethylcyclohexyliden) acid acetic (7). Cấu trúc hóa học của các hợp chất này được xác định bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) một chiều và hai chiều, cùng với khối phổ (MS). Các hợp chất này được phân lập và xác định cấu trúc lần đầu tiên từ cây thóc lép đeo (D. sequax) nói riêng, cũng như chi Desmodium nói chung.

Từ khóa: Desmodium sequax, Thóc lép đeo, Fabaceae, Phenolic, Megastigman, Cấu trúc.

Summary

Study on Chemical Constituents from the Plant Desmodium sequax Wall.

Phytochemical investigation on D. sequax aerial parts has led to the isolation of seven compounds (1-7). Among them, four compounds, including naringenin (1), methyl p-coumarate (2), methyl caffeate (3), and 4-hydroxybenzaldehyde (4), belong to phenolic class while the other three (5-7), including abscisic acid (5), dehydrovomifoliol (6), and (Z)-2-(2,4-dihydroxy-2,6,6-trimethylcyclohexylidene) acetic acid (7) are of megastigmane type. Their chemical structures were elucidated by extensive analyses of 1D and 2D-NMR spectroscopy, as well as mass spectrometry. These compounds were also isolated and structurally identified for the first time from D. sequax and the genus Desmodium.

Keywords: Desmodium sequax, Fabaceae, Phenolic compound, Megastigmane, Structure.

(Nguồn tin: )