Ấn phẩm

Nghiên cứu thành phần và hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu hạt giổi thu hái tại Hòa Bình (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018 (Trang 221 - 229)

 

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT

CỦA TINH DẦU HẠT GIỔI THU HÁI TẠI HÒA BÌNH

Hà Vân Oanh1,*,  Bùi Thúy Luyện1, Nguyễn Thế Hùng1, Chử Thị Thanh Huyền1,

Tạ Mạnh Hùng2, Nguyễn Thị Vĩnh Hồng2

1Đại học Dược Hà Nội; 2Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

*Email: havanoanh@gmail.com

(Nhận bài ngày 28 tháng 7 năm 2018)

Tóm tắt

Hạt của loài giổi (Michelia tonkinensis A.Chev.) thu hái tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình tại các thời điểm khác nhau được xác định hàm lượng tinh dầu bằng phương pháp cất kéo hơi nước. Kết quả cho thấy hàm lượng tinh dầu trong mẫu hạt tươi dao động từ 9,11 ± 0,66% đến 11,88 ± 0,44% và trong mẫu hạt khô là 5,16 ± 0,21%.  Thành phần các hợp chất có trong các mẫu tinh dầu được phân tích bằng kỹ thuật sắc ký khí kết hợp khối phổ GC-MS đều cho kết quả hợp chất chủ yếu là safrol. Bước đầu xác định tinh dầu hạt giổi có tác dụng ức chế chủng vi sinh vật Candida albicans Staphylococcus aureus.

Từ khóa: Tinh dầu giổi, Michelia tonkinensis, Kháng khuẩn

Summary

Chemical Constituents and Anti-microbial Activities of Essential Oil from Seeds of
Michelia tonkinensis Cultivated in Hoa Binh

The essential oil content of Michelia tonkinensis A. Chev. seeds harvested at different times in Lac Son district, Hoa Binh province was determined by steam distillation method. The results showed that the content of essential oil in fresh seed samples ranged from 9.11 ± 0.66% to 11.88 ± 0.44% and in dry seed samples were 5.16 ± 0.21%. The chemical constituents of the essential oil samples were analyzed by GC-MS resulted in the identification of safrol as a major component in all analysis samples. Preliminary result showed that the essential oil had inhibitory activities against Candida albicans and Staphylococcus aureus.

Keywords: Essential oil, Michelia tonkinensis, Anti-microbial.

(Nguồn tin: )